Kviečiame teikti pasiūlymus, kaip didinti Vyriausybės atvirumą

KONTEKSTAS

2011 m. Lietuva tapo tarptautinės iniciatyvos „Atviros Vyriausybės partnerystė“ nare. Šios iniciatyvos tikslas – padėti šalims atverti viešojo valdymo institucijas ir procesus visuomenei. Skaitykite plačiau. Šioje iniciatyvoje dalyvaujanti Lietuva rengia 2018 - 2020 m. Atviros Vyriausybės partnerystės veiksmų planą, kuriuo siekiama užtikrinti viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumą supaprastinant esamus ir (ar) plėtojant naujus visuomenės įtraukimo į viešąjį valdymą būdus, taip pat gerinti paslaugų kokybę. Veiksmų planas nustato pagrindinius Atviros Vyriausybės įsipareigojimus ir numato jų įgyvendinimo gaires, veiksmus, atsakingas institucijas bei asmenis ir planuojamus rezultatus. Rengiant šį planą išskirtinis vaidmuo priklauso visuomenei, kurios pasiūlymai sudaro plano pagrindą.

TIKSLAS

Gauti piliečių pasiūlymus, kaip didinti Vyriausybės veiklos atvirumą, ir juos įtraukti į 2018-2020 m. Atviros Vyriausybės partnerystės veiksmų planą

TRUKMĖ

Konsultacija vyksta 2018 m. balandžio 18 – gegužės 28 d. Viešojoje konsultacijoje gali dalyvauti visi norintieji.

REZULTATŲ PANAUDOJIMAS

Kiekvienas pateiktas pasiūlymas bus išanalizuotas ir įvertintas. Pasiūlymai bus perduoti darbo grupei. Remdamasi gautais pasiūlymais, darbo grupė suformuos veiksmų planą. Birželį atrinkti pasiūlymai bus plėtojami atvirose apskritojo stalo diskusijose, o liepos viduryje tvirtinamas planas. Jeigu norėtumėte įsitraukti į plano veiklų įgyvendinimo stebėseną ir pirmieji sužinoti apie atviro viešojo valdymo naujienas ir iniciatyvas, kviečiame tapti Atviros Vyriausybės tinklo nariais

Atviros Vyriausybės partnerystės veiksmų planas paremtas šiais atviro viešojo valdymo principais:

            

 1. DALYVAVIMAS - įstaigų sudaromos sąlygos visuomenei (ir atskiroms tikslinėms grupėms) įsitraukti į viešosios politikos sprendimų kūrimą, priėmimą ir vertinimą.
 2. ATSKAITOMYBĖ - įstaigų atsiskaitymas visuomenei (ir atskiroms tikslinėms grupėms) dėl priimtų sprendimų, įstaigų ir atskirų jų darbuotojų veiksmų, jų rezultatų ir efektyvumo.
 3. SKAIDRUMAS - įstaigų turimos aktualios ir nekonfidencialios informacijos teikimas visuomenei.

 

Kviečiame susipažinti su apibendrinta informacija apie 2016 - 2018 m. Atviros Vyriausybės partnerystės veiksmų plano veiklas čia.

Detalūs ankstesni Atviros Vyriausybės partnerystės veiksmų planai ir kita informacija pateikiama čia

 

Anketa pasiūlymams teikti

Norėdami pateikti pasiūlymą planui, užpildykite toliau pateikiamą anketą.

 • *

  Pažymėkite, kokios atviro viešojo valdymo temos jums atrodo aktualiausios:

  Toliau pateikiami temų apibūdinimai. Galimi keli pasirinkimai.

  E. valdžia – tai informacinių technologijų (IT sistemų, registrų ir kt.) naudojimas viešojo administravimo institucijų veikloje,siekiant efektyviau atlikti pavestas funkcijas (pvz. teikti paslaugas, bendradarbiauti tarpusavyje).  

  Atviri duomenys  -  tai dalis viešojo sektoriaus informacijos (duomenų), kurią bet kuris subjektas gali laisvai naudoti, pakartotinai naudoti ir platinti, kai norima įžvelgti naujas perspektyvas, plėtoti jomis paremtas inovacijas, skirtas gyvenimo kokybei gerinti, verslui plėtoti ir šalies įvaizdžiui gerinti tarptautiniu mastu.

  Fiskalinis atvirumas – tai pastangos padaryti valstybės biudžetus atvirus ir pasiekiamus. 

  Paslaugos: 

  • Viešosios paslaugos – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas bei administracines paslaugas.
  • Administracinės paslaugos – institucijų veiksmai, apimantys leidimų, licencijų ar dokumentų, kuriais patvirtinamas tam tikras juridinis faktas, išdavimą, asmenų deklaracijų priėmimą ir tvarkymą, asmenų konsultavimą, informacijos teikimą, administracinės procedūros vykdymą. 
  • Elektroninės paslaugos – naudojant įvairias informacinių ir ryšių technologijų priemones (pavyzdžiui, kompiuterius, mobiliojo ryšio telefonus, interaktyvią skaitmeninę televiziją ar kita) nuotoliniu būdu teikiamos viešosios arba administracinės paslaugos, kuros apima visus veiksmus nuo paslaugos inicijavimo iki užsibrėžto paslaugos rezultato pasiekimo.

  Nevyriausybinių organizacijų ir pilietinės visuomenės stiprinimas –  sudarymas sąlygų individams ir organizacijoms laisvai burtis ir reikšti nuomonę, gauti finansavimą ir vykdyti trečiojo sektoriaus savanoriškas, ne pelno siekiančias veiklas.

  Korupcijos prevencija – korupcijos (piktnaudžiavimo įgaliojimais) priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

  Visuomenės įtraukimas –  institucijų sudaromos sąlygos visuomenei (ir atskiroms tikslinėms grupėms) įsitraukti į viešosios politikos sprendimų kūrimą, priėmimą ir vertinimą.

  Kita (įrašykite)

  Įrašykite:
  0
 • *

  Jūsų siūlomos veiklos pavadinimas:

  1
 • *

  Apibrėžkite pagrindinę sprendžiamą problemą:

  Aprašykite su atviro viešojo valdymo principais (dalyvavimas, atskaitomybė, skaidrumas) susijusią problemą, kuri sprendžiama siūloma veikla. 

  2
 • *

  Pasiūlykite sprendimo būdą (veiklos aprašymas):

  Nurodykite veiklos bendrą tikslą ir planuojamus rezultatus.

  3
 • *

  Detalizuokite galimus įgyvendinimo žingsnius / darbus / etapus: 

  4
 • *

  Pažymėkite, su kokiomis vertybėmis susijusi siūloma veikla:

  Dalyvavimas (visuomenės įtraukimas) 

  Atskaitomybė

  Skaidrumas

  5
 • *

  Nurodykite, kokia institucija ar įstaiga galėtų būti atsakinga už veiklos įgyvendinimą:

  6
 • *

  Nurodykite NVO ar kitas suinteresuotas šalis, kurios galėtų prisidėti prie įgyvendinimo: 

  7
 • *

  Pateikite papildomą informaciją ar komentarus:

  Pavyzdžiui: galimas biudžetas, sąsajos su kitomis nacionalinėmis plėtros programomis ir strateginiais planais, sąsajos su tvarios plėtros tikslais ir kt.

  8
 • *

   

  Jeigu pasiūlėte įsipareigojimą ir norite būti įtrauktas (-a) į tolesnes diskusijas, pateikite toliau prašomą informaciją: 

  Nurodytu el. paštu būsite pakviestas (-a) į darbo grupės posėdį ir diskusijas dėl atrinktų veiklų plėtojimo birželio mėn. Su duomenų tvarkymo taisyklėmis galite susipažinti čia

  9
 • *

  Vardas, pavardė

  10
 • *

  El. pašto adresas

  11
 • *

  Jeigu pasiūlymą teikiate kaip organizacija, įrašykite organizacijos pavadinimą

  12
 • *

  Saugos kodas

  Įveskite 

  13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-14