PETICIJOS

Kas yra peticija?

Vadovaujantis Peticijų įstatymu, peticija–rašytinis arba elektroninis pareiškėjo kreipimasis į Seimą, Vyriausybę  ar savivaldybės institucijas su reikalavimais ar siūlymais spręsti šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus klausimus,  kai  tam  reikia priimti naują teisės aktą, pakeisti, papildyti  ar  pripažinti netekusiu galios galiojantį teisės aktą ir kai peticijų komisijos tokį kreipimąsi pripažįsta peticija. Peticijos, pateiktos elektroniniu paštu, turi būti pasirašytos elektroniniu  parašu.

Kaip nagrinėjamos gautos paraiškos dėl peticijų?

Paraiškos dėl peticijų nagrinėjamos ir Vyriausybės Peticijų komisijos posėdžiai organizuojami vadovaujantis Peticijų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės Peticijų komisijos nuostatais.

Kreipimosi (peticijos) nagrinėjimo schema

Ministerijos pagal kompetenciją parengia Vyriausybės nutarimo, kuriuo pritariama arba nepritariama Vyriausybės Peticijų komisijos išvadai, projektą. Jis svarstomas Vyriausybės posėdyje kartu su Vyriausybės Peticijų komisijos išvada. Informacija apie Vyriausybės Peticijų komisijos posėdžius, darbotvarkes ir priimtus sprendimus skelbiama "Mano Vyriausybė" tinklalapyje Peticijų komisijos veiklos skiltyje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-04