Asmens teisės ir pareigos

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje.

Šiame įstatyme asmuo turi teisę:

  • susipažinti  su administracinės procedūros metu gautais dokumentais ir kita informacija;
  • pateikti papildomą informaciją ir duoti paaiškinimus;
  • pareikšti nušalinimą administracinę procedūrą  vykdančiam pareigūnui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui;
  • turėti vertėją;
  • dalyvauti tikrinant faktinius duomenis vietoje;
  • teikti savo nuomonę administracinės procedūros metu kylančiais klausimais;
  • prašyti viešojo administravimo subjektą, pradėjusį administracinę procedūrą, ją nutraukti;
  • gauti administracinės procedūros sprendimą;
  • įstatymų nustatyta tvarka apskųsti priimtą administracinės procedūros sprendimą, jeigu sprendimas neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų, arba apskųsti pareigūno, valstybės tarnautojo ar darbuotojo veiksmus, jeigu jie turi piktnaudžiavimo ar biurokratizmo požymių (kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Seimo  kontrolierių įstatyme);
  • turėti atstovą, veikiantį asmens vardu.

Pareiga – tai teisės normų nustatytas įsipareigojimas asmeniui atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo tokių veiksmų susilaikyti. Viena pagrindinių asmens pareigų – ne tik laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, bet ir nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių.

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyta, kad asmuo privalo sąžiningai naudotis jam suteiktomis teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauti. Jeigu paaiškėja, kad asmuo piktnaudžiavo jam suteiktomis teisėmis ar veikė nesąžiningai, viešojo administravimo subjekto vadovo sprendimu administracinė procedūra gali būti nutraukta.

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymas užtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, sudaro sąlygas asmenims gauti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų disponuojamą informaciją ir panaudoti ją komerciniams ar nekomerciniams tikslams.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-15