Jeigu pažeistos Jūsų teisės

Žmogaus teises ginančios neteisminės nepriklausomos institucijos

Jeigu buvo pažeistos Jūsų teisės, svarbiausios žmogaus teises ginančios neteisminės nepriklausomos institucijos yra šios:

Seimo kontrolierių įstaiga
Adresas: Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
Tel.  8 706 65 105
Faks.  8 706 65 138
El. paštas ombuds@lrs.lt

Tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje (t. y. kai tokius pažeidimus padaro valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos tarnautojai, taip pat kiti darbuotojai ar asmenys, atliekantys viešojo administravimo funkcijas). Į Seimo kontrolierius galima kreiptis tiek dėl valstybių, tiek dėl savivaldybių ir joms pavaldžių institucijų veiksmų ar neveikimo, kai tuo pažeidžiamos žmogaus teises arba užsiimama biurokratizmu, sprendimų vilkinimu ir panašiai.

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
Adresas: Plačioji g. 10, Vilnius, Lietuva 
Tel. (8 5) 210 7176
Faks. (8 5) 265 7960
El. paštas vaikams@lrs.lt
Nemokamas telefonas vaikams 8 800  01 230

Tai savarankiška vaiko teisių laikymosi priežiūros ir kontrolės valstybės institucija. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga yra ypatinga teisinė institucija, kurios negalima priskirti nė vienai iš trijų valdžių. Vienas iš pagrindinių Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus institucijos bruožų yra tai, kad ji neturi ir nenaudoja valstybinės prievartos priemonių ir jos rekomendacijų įgyvendinimas užtikrinamas vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus autoritetu.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Adresas: Šeimyniškių 1A, 09312 Vilnius
Tel.: (8 5) 261 2787, (8 5) 272 7719
Faks.  (8 5) 261 2725
El. paštas lygybe@lrs.lt

Nepriklausoma institucija, kurios vienas iš tikslų – užtikrinti, kad privatūs ir viešieji asmenys laikytųsi Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme ir Lygių galimybių įstatyme įtvirtinto asmenų diskriminacijos draudimo. Lygių galimybių kontrolierius taip pat tiria pareiškėjų skundus dėl diskriminacijos tiek viešajame sektoriuje, tiek santykiuose tarp privačių asmenų. Lygių galimybių kontrolierius ištyręs skundą gali skirti administracines nuobaudas pažeidėjams, tačiau negali atlyginti žalos pažeidimą patyrusiam asmeniui.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba
Adresas: Gedimino pr. 60, 01110 Vilnius
Tel.  (8 5) 223 7310
Faks. (8 5) 223 7311
El. paštas zeit@lrs.lt

Tiria žmogaus teisių pažeidimus visuomenės informavimo priemonėse. Inspektorius nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo, teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimų, taip pat nagrinėja visų fizinių ar juridinių asmenų skundus dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų pažeidimų ar nesilaikymo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-15