Kviečiame teikti idėjas ir pasiūlymus, kaip spręsti Lietuvos demografines problemas (išsami apklausa)

KONTEKSTAS

2018 m. balandžio mėnesį Seimui bus pateiktas svarstyti Demografijos, migracijos ir integracijos 2018–2030 m. strategijos projektas (toliau – Strategija), kurio pagrindinis tikslas – užtikrinti gyventojų skaičiaus augimą ir suvaldyti sparčiai senstančios visuomenės keliamas problemas. Šio tikslo siekiama trimis kryptimis: kuriant šeimai palankią aplinką, siekiant migracijos srautų subalansavimo, bei skatinant vyresnio amžiaus žmonių integraciją į visuomenę. Paraleliai LR Vyriausybė rengia veiksmų plano projektą, kuriame nurodomi konkretūs veiksmai ir darbai, kurių bus imtasi įgyvendinant Strategijoje keliamus tikslus.

TIKSLAS

Mažėjantis gyventojų skaičius, senstanti visuomenė – kiekvienam Lietuvos gyventojui ir išeivijos atstovui aktualios temos. Šia apklausa pradedamos viešosios konsultacijos dėl preliminaraus veiksmų plano įvardintoms problemoms spręsti. Kviečiame teikti pastabas ir įvertinimus pasiūlytiems veiksmams bei išsakyti naujas idėjas ir pasiūlymus.

TRUKMĖ

Apklausa vyksta 2018 m. balandžio 5 d. – gegužės 24 d. 

DALYVIAI

Kviečiame pasiūlymus teikti ir pasisakyti visus Lietuvos piliečius ir lietuvių kilmės asmenis.

REZULTATŲ PANAUDOJIMAS

Kiekvienas pateiktas pasiūlymas bus išanalizuotas ir įvertintas. Pasiūlymai bus įtraukiami į veiksmų planą ir įgyvendinami (galutinį veiksmų planą LR Vyriausybė patvirtins po to, kai Seimas priims Strategiją). Pasiūlymai taip pat bus aptarti baigiamajame renginyje, kuris planuojamas liepos mėn.


Apklausa dėl Veiksmų plano

Strategija įvardina tris tikslus ir aštuoniolika uždavinių, kuriais bus siekiama pagrindinio strategijos tikslo (visą Demografijos, migracijos ir integracijos 2018–2030 m. strategijos projektą galite rasti ČIA)

Toliau pateikiamas preliminarus veiksmų planas pagal strategijoje įvardintus tikslus ir uždavinius (juos galite pamatyti paspaudę ant paveikslėlių žemiau). Jame nurodytos priemonės dar nėra patvirtintos – veiksmų planas bus koreguojamas atsižvelgiant į gautus visuomenės pasiūlymus bei valstybės finansines galimybes.

  

 

Kaip dalyvauti? 

Susipažinkite su žemiau pateikiamomis veiksmų plano priemonėmis ir pildydami anketą išreikškite savo nuomonę. Anketoje galite pateikti savo siūlymus įrašydami į langelį esantį po lentele. (Anketos pildymas užtruks apie 10 min. Nebūtina atsakyti į visus pateiktus klausimus)

Pasiūlymus ir idėjas taip pat galite siųsti el. paštu demografija@lrv.lt, nurodę kuriai temai priklauso pasiūlymai: „ŠEIMA“, „MIGRACIJA“ ar „SENJORAI“.

 • *

  1 tikslas – SUKURTI ŠEIMAI PALANKIĄ APLINKĄ

  Jeigu norite susipažinti su išsamiais žemiau pateikiamų priemonių aprašymais, spauskite ČIA.

  0
 • Įvertinkite veiksmų plano priemones:*AktualuNeaktualuNeturiu nuomonės

  1 uždavinys: Sudaryti sąlygas šeimos nariams derinti profesinę veiklą ir šeimos pareigas

  1.1. Skatinti vaiko priežiūros paslaugas darbovietėse įsteigiant šeimai draugiškiausios įmonės nominacijas ir kitomis priemonėmis

  1.2. Valstybės institucijose įrengti vaikų priežiūros zonas, skatinant vaikų priežiūros paslaugų darbovietėse plėtrą

  1.3. Sukurti galimybes nevyriausybinėms organizacijoms teisėtai naudotis lopšelių-darželių ir (arba) daugiafunkcių centrų patalpomis vasaros metu ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų dienos stovykloms organizuoti

  1.4. Leisti gaunantiems vaiko priežiūros išmoką pirmaisiais metais dirbti paliekant išmoką, jei gaunamas darbo užmokestis ne didesnis nei MMA

  1.5. Suteikti papildomą poilsio dieną per mėnesį tėvams, auginantiems vaikus iki 14 metų (dabar iki 12 metų).

  1.6. Suteikti pusės dienos poilsio laiką per mėnesį tėvams auginantiems vieną vaiką iki 14 metų

  2 uždavinys: Gerinti paslaugų šeimoms ir vaikams kokybę ir prieinamumą

  2.1. Sudaryti galimybę visiems mokyklinio amžiaus vaikams laisvą po pamokų laiką praleisti vaikų dienos centre arba visos dienos mokykloje

  2.2. Užtikrinti mokiniams galimybę nemokamai lankytis muziejuose  

  2.3. Įdiegti mokinio „kultūros pasą“

  2.4. Skirti nemokamą maitinimą mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas

  2.5. 25 proc. padidinti mokinių nemokamam maitinimui pagal sveikos mitybos reikalavimus mokyklose skiriamą sumą

  2.6. Paramą skiriamą mokinio reikmenims įsigyti padidinti nuo 57 iki 76 eurų (33 proc.) 

  2.7. Sukurti ir plėtoti šeimų, priimančių krizės ištiktas besilaukiančias moteris ir moteris su mažamečiais vaikais, tinklą kaimo vietovėse

  2.8. Plėtoti pagalbą krizinio nėštumo atvejais, remiant tokią pagalbą teikiančias nevyriausybines organizacijas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis

  2.9. Kiekvienam naujagimiui nemokamai skirti 100 eurų vertės kūdikio kraitelį (būtiniausių prekių rinkinį vaiko auginimo pradžiai)

  4 uždavinys: Plėtoti finansines paskatas šeimoms, auginančioms vaikus

  4.1. Nuosekliai didinti išmoką vaikui („vaiko pinigus“), atsisakant pajamų vertinimo ir nesieti išmokos dydžio su vaikų skaičiumi šeimoje 

  4.2. Įteisinti lengvatinį PVM tarifą pirmo būtinumo kūdikio auginimui skirtoms prekėms

  4.3. Numatyti galimybę susigrąžinti dalį GPM mokesčio šeimai, kuri, nesant vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vaiko priežiūrai samdo auklę (pavyzdžiui, 50 proc. auklės išlaidų, bet ne daugiau kaip 100 eurų mėnesiui)

  5 uždavinys: Plėsti būsto pasirinkimo galimybes šeimoms, auginančioms vaikus

  5.1. Iš dalies kompensuoti būsto įsigijimo kreditą, ne didesnį nei 87 tūkst. eurų (15-30 proc., priklausomai nuo vaikų skaičiaus) jaunoms šeimoms (iki 35 m., neatsižvelgiant į pajamas), įsigyjančioms pirmąjį būstą ne didmiesčiuose 

  5.2. Valstybės lėšomis tam tikrą laikotarpį kompensuoti nuomos mokestį arba dalį būsto kredito mažas pajamas gaunančioms šeimoms, auginančioms vaikus (esant konkrečioms sąlygoms, pavyzdžiui, šeimos nariams praradus pajamų šaltinį, ir kt.), arba įvertinus šiuo metu taikomą praktiką dėl būsto kredito atostogų, pailginti jų terminą nuo 3 iki 6 mėn.

  5.3. Sudaryti palankesnes sąlygas būstui įsigyti ar išsinuomoti mažesnes pajamas turinčioms šeimoms, atsižvelgiant į šeimoje augančių vaikų skaičių

  6 uždavinys: Gerinti šeimos sveikatos būklę, didinant informuo-tumą šeimos sveikatos klausimais, mažinant sveikatai kylančias grėsmes

  6.1. Nustatyti maisto produktų kokybės reikalavimus vaikų maitinimui ikimokyklinėse, bendrojo ugdymo bei vaikų globos įstaigose, skatinant sveiką mitybą

  6.2. Nustatyti prievolę lankyti kiekvieną naujagimį namuose po gimdymo ir užtikrinti jų sveikatos būklės priežiūrą iki vienerių metų amžiaus

  6.3. Nemokamai skiepyti vaikus iki nustatyto amžiaus nuo B tipo meningokokinės ir rotavirusinės infekcijų

  6.4. Nemokamai taikyti tėvystės įgūdžių ugdymo ir konsultavimo programą šeimoms, kuriose bent vienas iš tėvų ar vaikų serga psichikos liga bei socialinės rizikos šeimoms 

  7 uždavinys: Ugdyti šeimos narių gebėjimus spręsti psichologines ir socialines problemas

  7.1. Užtikrinti, kad patyčių prevencijos programos būtų įdiegtos kiekvienoje šalies mokykloje

  1
 • *

  Pakomentuokite aukščiau pateiktas priemones arba siūlykite savo idėjas:

  2
 • *

   

   

  2 tikslas – UŽTIKRINTI VALSTYBĖS POREIKIUS ATITINKANTĮ MIGRACIJOS SRAUTŲ VALDYMĄ

  Jeigu norite susipažinti su išsamiais žemiau pateikiamų priemonių aprašymais, spauskite ČIA.

  3
 • Įvertinkite veiksmų plano priemones:*AktualuNeaktualuNeturiu nuomonės

  1 uždavinys: Skatinti grįžtamąją migraciją bei subalansuotą užsienio šalių piliečių atvykimą – įgyvendinti pritraukimo, priėmimo, integracijos ir ryšio palaikymo politiką

  1.1. Sustiprinti Migracijos informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“ funkcionavimą, pertvarkant jį į individualaus konsultavimo vieno langelio principu grįžimo į Lietuvą klausimais centrą, padidinant finansavimą centro teikiamų paslaugų sklaidai Lietuvos išeivijai

  1.2. Skubiai įdiegti Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS), kuri užtikrintų sklandų migracijos paslaugų teikimą elektroninėmis priemonėmis

  1.3. Sustiprinti „Work in Lithuania“ platformos, skirtos aukštos kvalifikacijos specialistams atvykti dirbti į Lietuvą, funkcionalumą ir finansuoti jos sklaidą, teikiant prioritetą Lietuvos piliečiams ir lietuvių kilmės asmenims bei jų šeimos nariams

  1.4. Sumažinti administracinę naštą aukštos kvalifikacijos specialistams ir jų šeimos nariams, atvykstantiems dirbti į Lietuvą

  1.5. Apmokyti atrinktus savivaldybių konsultantus grįžtančių iš užsienio Lietuvos piliečių ir lietuvių kilmės asmenų bei jų šeimos narių informavimui ir konsultavimui, bendradarbiaujant su „Renkuosi Lietuvą“ Migracijos informacijos centru

  1.6. Skatinti Lietuvos piliečius ir lietuvių kilmės asmenis darbdavius sugrįžti ir perkelti į Lietuvą savo verslus, o taip pat panaudoti Lietuvos diasporą pritraukiant smulkiuosius investuotojus į Lietuvą, pasinaudojant „Connect Ireland“ gerąja praktika

  1.7. Finansuoti Lietuvos piliečių studijas stipriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose  su įsipareigojimu tam tikrą laiką dirbti Lietuvoje arba Lietuvos naudai

  1.8. Suteikti galimybę užsienyje gyvenančių šeimų ikimokyklinio amžiaus vaikams vasarą laikinai lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas Lietuvoje

  1.9. Skatinti ir stiprinti antrojo mokytojo veiklą švietimo įstaigų grupėse ar klasėse, kurias lanko sugrįžę iš užsienio lietuviai

  1.10. Nustatyti prievolę kiekvienoje mokykloje, kurioje mokosi grįžęs iš užsienio mokinys, suteikti jam pagalbą nuo pirmos dienos – steigti išlyginamąsias klases arba rengti individualias išlyginamąsias pamokas

  1.11. Skleisti informaciją apie šiuo metu egzistuojančią stojimo tvarką į Lietuvos aukštąsias mokyklas užsienyje besimokiusiems Lietuvos piliečiams

  2 uždavinys: Stiprinti ekonominę Lietuvos gyventojų gerovę

  2.1. Taikyti pameistrystės ir kitas aktyvias darbo rinkos priemones, įtraukiančias verslą, siekiant atkurti grįžusių Lietuvos piliečių arba lietuvių kilmės asmenų užsienyje prarastus įgūdžius (pagal turimą kvalifikaciją)

  2.2. Pertvarkyti profesinio mokymo tinklą, sustiprinant studijų programų orientaciją į darbo rinkos poreikius (inicijuoti pilotinį projektą Vokietijos dualinio profesinio mokymo pavyzdžiu)

  2.3. Taikyti mokestines lengvatas verslo subjektams, įgyvendinantiems viešąją naudą kuriančias iniciatyvas 

  2.4. Tobulinti greitųjų kreditų reguliavimą ir padidinti neliečiamų pajamų dydį, kurio negali išieškoti antstoliai, siekiant apsaugoti gyventojus, susiduriančius su finansiniais sunkumais

  2.5. Teisiškai įtvirtinti minimaliosios mėnesinės algos (MMA) susiejimą su vidutiniu darbo užmokesčiu (VDU) pagal nustatytus kriterijus

  2.6. Išplėsti neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymą, mažinant bendrą darbo apmokestinimo naštą

  3 uždavinys: Stiprinti socialinį Lietuvos gyventojų saugumą 

  3.1. Mažinti administracinę naštą smulkiosioms nevyriausybinėms organizacijoms 

  3.2. Įsteigti nacionalinį NVO fondą

  3.3. Įpareigoti savivaldybes konsultuotis su vietos bendruomenėmis svarstant teritorijų, viešosios infrastruktūros ir viešųjų erdvių planavimo klausimus 

  3.4. Įteisinti galimybę skirti 1 proc. GPM profesinėms sąjungoms

  4 uždavinys: Stiprinti psichologinę (emocinę) Lietuvos gyventojų gerovę 

  4.1. Mažinti psichikos sveikatos sutrikimais diagnozuotų asmenų teisių apribojimus ir vykdyti visuomenės informavimo kampaniją, siekiant mažinti tokių asmenų patiriamą atskirtį

  4.2. Didinti veiksmingų ir kokybiškų psichologinių ir psichosocialinių paslaugų prieinamumą, siekiant mažinti perteklinį psichotropinių vaistų skyrimą ir vartojimą

  4.3. Parengti ir įgyvendinti adaptuotas savižudybių prevencijos programas visose savivaldybėse (Kupiškio rajone taikomo modelio pavyzdžiu)

  5 uždavinys: Stiprinti Lietuvos gyventojų susietumą su šalimi ir gyvenamąja aplinka

  5.1. Skleisti objektyvią informaciją apie įvairią migracijos patirtį, organizuojant ilgalaikę informavimo ir socialinės reklamos kampaniją

  5.2. Nustatyti, kad Vyriausybės institucijos planuojant ir įgyvendinant viešosios politikos iniciatyvas numatytų visuomenės informavimo ir komunikacijos veiklas bei skirti tam dalį asignavimų

  5.3. Skatinti savanorystę, nustatant sąlygas, kada savanoriška veikla yra pripažįstama darbo patirtimi  

  5.4. Remti žiniasklaidos ir nevyriausybinių organizacijų projektus, skatinančius visuomenės pilietiškumą ir patriotiškumą

  6 uždavinys: Vykdyti veiksmingą diasporos politiką

  6.1. Spręsti dvigubos pilietybės klausimą organizuojant referendumą

  6.2. Parengti Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenių ir jų šeimos narių, gyvenančių humanitarinės krizės ištiktose šalyse, atsidūrusių ekstremaliose situacijose ir karinio konflikto apimtose teritorijose, perkėlimo į Lietuvą ir paramos jų integracijai modelį

  4
 • *

  Pakomentuokite aukščiau pateiktas priemones arba siūlykite savo idėjas:

  5
 • *

   

   

  3 tikslas – SUDARYTI GALIMYBES VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖMS INTEGRUOTIS Į VISUOMENĘ

  Jeigu norite susipažinti su išsamiais žemiau pateikiamų priemonių aprašymais, spauskite ČIA.

  6
 • Įvertinkite veiksmų plano priemones:*AktualuNeaktualuNeturiu nuomonės

  2 uždavinys: Užtikrinti ekonominį ir finansinį vyresnio amžiaus žmonių saugumą

  2.1. Nuosekliai didinti socialinio draudimo pensijas, atsižvelgiant į augančią ekonomiką ir didėjantį darbo užmokesčio fondą

  2.2. Parengti ir įgyvendinti naują Senjorų namų koncepciją 

  2.3. Mažinti Valstybinio socialinio draudimo fondo („Sodros“) įmokas pensinio amžiaus darbuotojams, dirbantiems regionų teritorijose su aukštu nedarbo lygiu

  2.4. Įteisinti ilgesnes (taip pat ir nemokamas) atostogas pensinio amžiaus viešojo sektoriaus darbuotojams

  5 uždavinys: Pagerinti vyresnio amžiaus žmonių sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą

  5.1. Padidinti metinę įmoką sveikatos priežiūros įstaigoms už prirašytus asmenis, vyresnius nei 65 metai

  5.2. Kompensuoti visą vaistų bei dantų protezavimo paslaugų kainą PSDF biudžeto lėšomis vyresniems kaip 65 metų asmenims

  5.3. Organizuoti papildomas greitosios medicinos pagalbos brigadas, stiprinant pajėgumus aptarnauti pacientus insulto ir infarkto atvejais

  5.4. Padidinti nemokamai teikiamų slaugos namuose ambulatorinių paslaugų skaičių bei didesniam asmenų skaičiui teikti ambulatorines slaugos paslaugas

  5.5. Mažinti ribojimus tiekėjams, norintiems teikti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, ir skatinti jų steigimąsi didinant slaugos paslaugų įkainius

  5.6. Sukurti ir įgyvendinti globos namų steigimosi savivaldybėse modelį naudojant viešosios ir privačios partnerystės principus

  6 uždavinys: Stiprinti santykius tarp kartų, plėtoti vyresnio amžiaus žmonių savanorišką veiklą

  6.1. Įtraukti vyresnio amžiaus asmenis į savanorišką veiklą ir socialinius projektus per socialinio informavimo priemones ir specialius mokymus

  6.2. Steigti jungtinius vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių dienos užimtumo centrus, skatinant kartų solidarumą (pavyzdžiui, ugdant vyresnio amžiaus žmonių gebėjimus informacinių technologijų srityje)

  6.3. Remti jaunimo organizacijų projektus, skirtus senjorų lankymui kaimiškosiose vietovėse 

  7
 • *

  Pakomentuokite aukščiau pateiktas priemones arba siūlykite savo idėjas:

  8
 • *

   

  APIE JUS

  Visa apklausoje surinkta informacija nebus viešinama individualiai, ir bus naudojama tik apibendrintiems rezultatams gauti.

  9
 • *

  Jūsų amžius:

  16-24 m.

  25-34 m. 

  35-44 m.

  45-54 m.

  55-64 m.

  65 m. ir daugiau

  10
 • *

  Pagrindinis Jūsų užsiėmimas:

  Darbdavys (-ė) / vadovas (-ė)

  Tarnautojas (-ė) / specialistas (-ė)

  Darbininkas (-ė)

  Bedarbis (-ė)

  Pensininkas (-ė)

  Studentas, moksleivis (-ė)

  Kita (įrašykite)

  Įrašykite:
  11
 • *

  Gyvenamoji vieta:

  Didieji miestai (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys)

  Kiti miestai, kaimo vietovės

  Užsienio šalis (įrašykite žemiau)

  Įrašykite:
  12
 • *

  Jūsų vardas ir pavardė:

  Šie duomenys reikalingi, siekiant užtikrinti atsakymų autentiškumą, ir nebus naudojami jokiais kitais tikslais. Visas duomenų naudojimo sąlygas rasite čia.

  13
 • *

  Jūsų el. paštas:

  Šie duomenys reikalingi, siekiant užtikrinti atsakymų autentiškumą, ir nebus naudojami jokiais kitais tikslais. Visas duomenų naudojimo sąlygas rasite čia.

  14
 • *

  Jei pasiūlymus teikiate kaip organizacija, įrašykite:

  15
 • *

  Pažymėkite, jei pageidaujate sudalyvauti 10-12 asmenų focus grupės diskusijoje demografijos tema Vilniuje gegužės mėn. (neprivaloma):

  Pažymėdami sutinkate, kad su jumis būtų susisiekta jūsų nurodytu el. paštu focus diskusijos klausimais

  Sutinku

  16
 • *

  Saugos kodas

  Įveskite saugos kodą

  17
 • 18
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-24