Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano

Paskelbta

2019-11-20

Galioja iki

2020-01-10

Įvertinimas

3

Aprašymas

LR Vyriausybės kanceliarija inicijuoja viešąją konsultaciją su visuomene dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano (toliau – Planas), kuris rengiamas siekiant nustatyti pagrindinius ateinantį dešimtmetį valstybėje siekiamus pokyčius, užtikrinančius pažangą socialinėje, ekonominėje, aplinkos ir saugumo srityse. Planuojant pokyčius, atsižvelgiama į valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030” numatytą valstybės pažangos viziją ir raidos kryptis, Nacionalinio saugumo strategiją, Lietuvos Respublikos bendrojo plano koncepciją ir joje įtvirtintą vertybinį pagrindą bei šalies erdvinio vystymosi kryptis, Jungtinių tautų Darnaus vystymosi darbotvarkę 2030 ir kitus tarptautinius susitarimus, įsipareigojimus bei Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus.

KODĖL TAI SVARBU?

Plane numatyti strateginiai šalies pažangos tikslai ir uždaviniai kuria valstybę, kurioje visiems gyventojams būtų užtikrinta aukšta gyvenimo kokybė, kiekvienam sudarant sąlygas dalyvauti visuomenėje ir kurti gerovę šalyje. Plano pagrindinis tikslas – žmogus, įgalintas veikti ir dirbti kokybišką darbą, gaunantis orias pajamas, gyvenantis saugioje, sveikoje ir švarioje aplinkoje. Strateginiams tikslams ir uždaviniams numatomi kiekybiniai poveikio rodikliai. Poveikio rodiklių projektą rasite čia.

Plano strateginius tikslus ir pažangos uždavinius papildo horizontalieji principai: darnus vystymasis, inovatyvumas ir lygios galimybės visiems, kuriais siekiama nuosekliai ir kompleksiškai formuoti tam tikrą požiūrį ir elgesį, aktualų įgyvendinant visus strateginius tikslus ir uždavinius. Kiekvieno horizontalaus principo įgyvendinimui taip pat planuojami konkretūs siektini rodikliai. Daugiau informacijos apie horizontalius principus rasite čia.

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS TIKSLAS – sužinoti visuomenės nuomonę apie jai svarbiausius plano tikslus ir gauti pasiūlymus dėl plano tikslinimo.

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS METODAI – diskusijos, elektroninė apklausa.

DISKUSIJŲ METU NUMATOMA pristatyti Plano projektą ir jame planuojamus esminius pokyčius ateinančiam dešimtmečiui. Taip pat aptarti įžvalgas, pasiūlymus dėl Plano objekto, jame formuluojamų strateginių tikslų, pažangos uždavinių bei siekiamų kiekybinių rodiklių.

Plano projektą pristatys LR Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis kartu su viceministrų komanda.

DISKUSIJŲ LAIKAS:

Gruodžio  9 d. diskusija dėl 2021 – 2030 m. Nacionalinio pažangos plano projekto. Pradžia - 13 val. Trukmė - 4 val. 

Gruodžio  10 d.  diskusija dėl 2021 – 2030 m. Nacionalinio pažangos plano projekto. Pradžia - 13 val. Trukmė - 4 val. 

DISKUSIJŲ VIETA: "Crowne plaza" viešbutis, Safyrinė konferencijų salė, M.K. Čiurlionio g. 84, Vilnius.

Taip pat šiuo metu dėl Plano projekto vyksta ir viešoji konsultacija su visuomene elektroninės apklausos būdu.  

ELEKTRONINĖS APKLAUSOS TRUKMĖiki 2020 metų sausio 10 d.

REZULTATŲ PANAUDOJIMAS – gauti pasiūlymai dėl plano bus įvertinti rengiant galutinę plano redakciją.

INFORMACIJĄ apie dabartinę 2014–2020 m. Nacionalinės pažangos programą (kuriai baigus galioti rengiamas 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas) ir jos DERINIMĄ SU VISUOMENE rasite šioje nuorodoje: http://www.esparama.lt/nacionaline-pazangos-programa1

KVIEČIAME UŽPILDYTI ELEKTRONINĖS APKLAUSOS ANKETĄ

Grupės

Piliečiai, Organizacijos, Asociacijos, Mokymo įstaigos, Valstybinės institucijos, Gyventojai, Organizuotos pilietinės visuomenės grupės, Socialiniai partneriai, Verslo organizacijų atstovai, Ekspertai

Strateginiai tikslai

 • *

  Prašome pateikti savo vertinimus ir pasiūlymus dėl Plano strateginių tikslų:

  0
 • *

  1. Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos augimo ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą

   

  Strateginiu tikslu siekiama spręsti vidutinių pajamų spąstų keliamus iššūkius, visų pirma, sustiprinant mokslo, technologijų ir inovacijų (MTI) sistemą, kaip pagrindinę prielaidą ekonomikos augimui ir pažangai kitose valstybės raidai svarbiose srityse. Poreikis stiprinti MTI politiką, mokslo ir verslo bendradarbiavimą įvardijamas ir Europos Komisijos bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijose Lietuvai. Įgyvendinant šio strateginio tikslo uždavinius taip pat bus sukurtos kitos našumo augimui būtinos ir tarptautinių organizacijų įvardijamos sąlygos – skatinamos produktyviosios investicijos, technologinė pažanga, skaitmenizavimas, gerinama verslo aplinka.  Siekiant koncentruoti ir kryptingai orientuoti pastangas, įgyvendinant tikslą prioritetas teikiamas naujų mokslo žinių, tyrimų, inovacijų sumanios specializacijos srityse kūrimui, koncentruojantis į didžiausio potencialo sritis, tokias kaip gyvybės mokslai, inžinerinė pramonė.

   

   

  Mažiausias įvertinimas – 1 – nepritariu.

  Aukščiausias įvertinimas – 5 – pritariu.

  -
  1
 • *

  Neturiu nuomonės

  2
 • *

  Pasiūlymai:

  įrašykite

  3
 • *

  2. Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį

  Strateginis tikslas nukreiptas į šalies gyventojų socialinės gerovės ir įtraukties didinimą bei sveikos, darbingos, kuriančios ir socialiai atsakingos visuomenės stiprinimą, socialinio kapitalo kūrimą.  

  Mažiausias įvertinimas – 1 – nepritariu.

  Aukščiausias įvertinimas – 5 – pritariu.

   

  -
  4
 • *

  Neturiu nuomonės

  5
 • *

  Pasiūlymai

  įrašykite

  6
 • *

  3. Didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams

  Strateginiu tikslu siekiama spręsti švietimo ir mokymo sistemos kokybės, įtraukties, prieinamumo, lygių galimybių iššūkius, didinama švietimo sistemos orientacija paisant dabarties ir ateities darbo rinkos ir visuomenės poreikių, technologinių naujovių, pasaulinių švietimo ir mokslo tendencijų. Investuojama į švietimo ir mokymo sistemą, kaip esminį pamatą žmogaus ir visuomenės gerovės bei šalies konkurencingumo didinimui.

  Mažiausias įvertinimas – 1 – nepritariu.

  Aukščiausias įvertinimas – 5 – pritariu.

  -
  7
 • *

  Neturiu nuomonės

  8
 • *

  Pasiūlymai:

  įrašykite

  9
 • *

  4. Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą

  Strateginiu tikslu siekiama didinti kultūros vaidmenį visuomenėje, skatinti aktyvesnį gyventojų įsitraukimą ir indėlį į kultūrą, stiprinti istorinę atmintį, atgaivinti visuomenei ir vietos bendruomenėms svarbų kultūros paveldą. Šio tikslo indėlis ugdant kūrybingą asmenybę ir formuojant socialinį kapitalą aktualus ir daugelio kitų NPP strateginių tikslų, skirtų ekonomikos pažangai ir inovacijoms, socialinei gerovei, švietimo ir viešojo valdymo veiksmingumui, nacionaliniam saugumui bei tarptautiškumui skatinti, įgyvendinimui.

   

  Mažiausias įvertinimas – 1 – nepritariu.

  Aukščiausias įvertinimas – 5 – pritariu.

  -
  10
 • *

  Neturiu nuomonės

  11
 • *

  Pasiūlymai:

  įrašykite

  12
 • *

  5. Gerinti transporto, energetinį ir skaitmeninį vidinį ir išorinį sujungiamumą

  Strateginiu tikslu siekiama gerinti šalies susijungimą su ES energetikos, transporto ir informaciniais infrastruktūros tinklais bei gerinti infrastruktūros junglumą šalies viduje, tokiu būdu stiprinant šalies ekonomikos konkurencingumą bei didinant žmonių gyvenimo kokybę, užtikrinant ne tik ekonominius, bet ir asmeninius poreikius, galimybes keliauti, pasiekti darbo vietas ir paslaugas.  

  Mažiausias įvertinimas – 1 – nepritariu.

  Aukščiausias įvertinimas – 5 – pritariu.

  -
  13
 • *

  Neturiu nuomonės

  14
 • *

  Pasiūlymai:

  įrašykite

  15
 • *

  6. Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui

  Strateginiu tikslu, visų pirma, siekiama užtikrinti aplinkos, tinkamos darniai gyventi visoms gyvybės formoms, kokybę. Šis siekis apima tiek darnaus gamtos išteklių naudojimo, tiek atliekų prevencijos ir tvarkymo, įgyvendinant žiedinės ekonomikos tikslus, aplinkos oro ir vandens taršos mažinimo, ekosistemų stabilumo išsaugojimo bei klimato kaitos švelninimo ir atsparumo klimato kaitos pokyčiams didinimo problematiką.

   

  Mažiausias įvertinimas – 1 – nepritariu.

  Aukščiausias įvertinimas – 5 – pritariu.

  -
  16
 • *

  Neturiu nuomonės

  17
 • *

  Pasiūlymai:

  įrašykite

  18
 • *

  7. Tvariai ir subalansuotai plėtoti regionus, mažinant regionų netolygumus

  Strateginiu tikslu siekiama paskatinti vietinę bei regioninę plėtrą ir padidinti teritorinę socialinę ir ekonominę sanglaudą, kadangi tolygi, tvari ir į skirtumų mažinimą orientuota šalies regionų plėtra garantuos tvarų visos valstybės augimą ilgalaikėje perspektyvoje.

  Mažiausias įvertinimas – 1 – nepritariu.

  Aukščiausias įvertinimas – 5 – pritariu.

  -
  19
 • *

  Neturiu nuomonės

  20
 • *

  Pasiūlymai:

  įrašykite

  21
 • *

  8. Didinti teisinės sistemos ir viešojo valdymo veiksmingumą

  Strateginiu tikslu siekiama atviros, veiksmingai veikiančios, visuomenės poreikius atliepiančios viešojo sektoriaus ir teisės sistemos, kryptingai stiprinant teisingumo, bausmių vykdymo, viešojo valdymo sistemos efektyvumą ir tvarumą, diegiant inovacijas viešajame sektoriuje, stiprinant, pasitikėjimą viešojo valdymo institucijomis ir teismais, žmogiškųjų išteklių viešajame sektoriuje  kompetencijas, didinant viešojo valdymo atvirumą, visuomenės įtraukimą į viešojo valdymo procesą bei gerinanti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą visuomenei.

  Mažiausias įvertinimas – 1 – nepritariu.

  Aukščiausias įvertinimas – 5 – pritariu.

  -
  22
 • *

  Neturiu nuomonės

  23
 • *

  Pasiūlymai:

  įrašykite

  24
 • *

  9. Stiprinti Lietuvos įtaką pasaulyje ir ryšius su diaspora

  Strateginiu tikslu siekiama stiprinti Lietuvos vaidmenį ir jos interesų atstovavimą pasaulyje bei stiprinti ryšį su pasaulyje gyvenančiais Lietuviais, kuriant globalią Lietuvą.

  Mažiausias įvertinimas – 1 – nepritariu.

  Aukščiausias įvertinimas – 5 – pritariu.

  -
  25
 • *

  Neturiu nuomonės

  26
 • *

  Pasiūlymai:

  įrašykite

  27
 • *

  10. Stiprinti nacionalinį saugumą

  Strateginiu tikslu siekiama formuoti palankią saugumo aplinką, užkirsti kelią galimoms grėsmėms, pavojams ir rizikos veiksniams, o jų nepavykus išvengti – būti pasirengus tinkamai į juos atsakyti, panaudojant visas valstybei prieinamas priemones ir būdus.

  Mažiausias įvertinimas – 1 – nepritariu.

  Aukščiausias įvertinimas – 5 – pritariu.

  -
  28
 • *

  Neturiu nuomonės

  29
 • *

  Pasiūlymai:

  įrašykite

  30
 • *

  PLANO STRATEGINIŲ TIKSLŲ REITINGAVIMAS

  31
 • *

  Norime sužinoti, kurie Jūsų manymu strateginiai tikslai yra prioritetiniai. Prašome pasirinkti vieną svarbiausią tikslą:

  Pasirinkite

  Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos augimo ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą

  Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį

  Didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams

  Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą

  Gerinti transporto, energetinį ir skaitmeninį vidinį ir išorinį sujungiamumą

  Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui

  Tvariai ir subalansuotai plėtoti regionus, mažinant regionų netolygumus

  Didinti teisinės sistemos ir viešojo valdymo veiksmingumą

  Stiprinti Lietuvos įtaką pasaulyje ir ryšius su diaspora

  Stiprinti nacionalinį saugumą

  32
 • *

  INFORMACIJA APIE JUS

  33
 • *

  Jūsų lytis

  Pasirinkite vieną

  Moteris

  Vyras

  Nenoriu nurodyti

  34
 • *

  Jūsų amžius
   

  Pasirinkite vieną

  iki 18 m.

  18-25 m.

  26-35 m.

  36-45 m.

  46-55 m.

  56-65 m.

  Daugiau nei 65 m.

  35
 • *

  Jūsų gyvenamoji vieta:

  Pasirinkite vieną

  Vienas iš didžiųjų miestų (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys)

  Kitas miestas (nuo 5 tūkst. gyventojų, išskyrus didžiuosius miestus)

  Kaimas (miesteliai, kaimai ir viensėdžiai iki 5 tūkst. gyventojų)

  36
 • *

  Jūsų išsilavinimas

  Pasirinkite vieną

  Pradinis

  Pagrindinis

  Vidurinis

  Aukštesnysis

  Aukštasis

  37
 • *

  Pagrindinis Jūsų užsiėmimas

  Pasirinkite vieną

  Darbdavys (-ė)

  Tarnautojas (-ė)

  Darbininkas (-ė)

  Vadovas (-ė)

  Specialistas (-ė)

  Bedarbis (-ė)

  Pensininkas (-ė)

  Namų šeimininkė (-as)

  Studentas, moksleivis (-ė)

  38
 • 39