Prekybos žmonėmis prevencija

Paskelbta

2016-01-04

Galioja iki

2016-04-04

Įvertinimas

9

Aprašymas

Prekyba žmonėmis yra ne tik vienas iš pelningiausių organizuotų nusikalstamų grupių veikų, bet ir vienas iš pavojingiausių nusikaltimų, pažeidžiantis žmogaus prigimtines teises ir laisves. Šis sudėtingas socialinis reiškinys yra susijęs su lyčių nelygybe, neteisėta migracija, organizuotu nusikalstamumu, ekonomine situacija, darbo rinka ir kt. Žmonės parduodami seksualiniam išnaudojimui, priverstiniam darbui ir paslaugoms, organų donorystei, nusikaltimams daryti, elgetauti, tarnystei ir pan. kilmės valstybėje ar svetur.

Nors įgyvendinama daug prevencijos priemonių, prekybos žmonėmis aukų skaičius nuolat didėja. Tai rodo, kad visuomenė dar nepakankamai įvertina šio nusikaltimo pavojingumą ir mastą.

Laukiama visuomenės nuomonės šiais klausimais: Kokie asmenys yra pažeidžiamiausi pagal amžių, lytį, gyvenamąją vietą? Kokių papildomų prevencijos priemonių galėtų imtis valstybės institucijos ir savivaldybės?  Kaip pati visuomenė (pavieniai piliečiai, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos) galėtų prisidėti prie prekybos žmonėmis prevencijos?

Konsultacijos tikslas

Siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į šį pavojingą reiškinį ir paskatinti tiek valstybės institucijas, savivaldybes,  tiek visuomenę bendradarbiauti stiprinant kovą su prekyba žmonėmis.

 

Grupės

Valstybinės institucijos, Asociacijos, Organizacijos, Gyventojai, Organizuotos pilietinės visuomenės grupės, Socialiniai partneriai, Ekspertai

Dokumentai ir susijusi medžiaga

Pasiūlymų sąrašas

15
Dalia Puidokienė
Prieš 3 mėn.
1
Nesant šalyje aiškios politikos koncepcijos moterų prostitucijoje ar prekybos žmonėmis aukų atžvilgiu ar modelio, kurio būtų remiamasi peržiūrint ankstesnius ar kuriant naujus įstatymus, atsiranda sąlygos jų išnaudojimui, prievartai, smurtui, vergovei bei nusikalstamumui klestėti. Kiekviena visuomenė konstruoja savąjį tikrovės apibrėžimą bei su juo susijusias sampratas ir yra už tai atsakinga, pradedant nuo aukščiausių šalies vadovų, pareigūnų, baigiant paprastu šalies piliečiu. Kaip ir kiekvienos visuomenės, Lietuva taip pat ne išimtis, vertybių bei pasaulėžiūros kūrimas, formavimas turi socialinį pagrindą. Prekybos žmonėmis, prostitucijos fenomenai taip pat nėra išimtis. Todėl, mėginant geriau suprasti šiuos socialinius reiškinius, svarbu išsiaiškinti, kokia ir kodėl būtent ši prasmė jiems teikiama. Mano darbo praktikoje, teikiant pagalbą nuo prostitucijos, prekybos moterimis seksualinio išnaudojimo tikslais nukentėjusioms aukoms dažnai tekdavo susidurti su ironija palydimu požiūriu šių moterų atžvilgiu. Neva, jos jau tokios gimusios ir ar verta dar kažką keisti, kad joms padėti. Klausimas, kad prostitucija - tai seksualinis žmonių išnaudojimas, grubus žmogaus teisių pažeidimas ir kompleksinė prievartos prieš kitą asmenį forma, šalies socialinėje, teisinėje plotmėje kol kas nesvarstomas taip, kaip norėtųsi ar turėtų būti, remiantis kitų, pažengusių šalių patirtimi (pvz. Švedijos, Airijos, Kanados). Kyla klausimas, kas sulaiko valstybę pasekti kitų pažangių šalių pavyzdžiu, pripažįstant prostituciją kaip prekybą moterimis seksualiniais tikslais, kaip žiaurų smurtą prieš moteris, jų išnaudojimą ir grubų jų žmogaus teisių pažeidimą bei numatant tam tinkamas sankcijas? Lietuvai esant prisijungus prie 1979 m. Konvencijos, šalies vyriausybė įsipareigoja panaikinti visų formų vergiją ir moterų prostituciją, suderindama savo įstatymus. Tuo tarpu kitose Europos Sąjungos šalyse (tokiose kaip Švedija), prostitucija jau senai oficialiai pripažįstama kaip netoleruotina prievartos prieš moteris ir vaikus forma. Moterys ir merginos, gyvendamos demokratinėje ir šiuolaikinėje šalyje, gali jaustis laisvos nuo visų rūšių vyrų prievartos prieš moterį formų. Siekis panaikinti prievartos klestėjimą, saugant ir ginant žmogaus garbę ir orumą, pripažįstant tai aukščiausiomis vertybėmis, turi tapti pagrindiniu šalies tikslu bei moraline pareiga. Dar daugiau, 2014 m. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Seimo narės Vincės Vaidevutės Margevičienės inicijuotą Rezoliuciją "Dėl baudžiamosios atsakomybės už seksualinių paslaugų pirkimą" (2014 m. gruodžio 16 d. Nr. XII-1464) (Rezoliuciją prisegu). Vėliau, tos pačios Seimo narės iniciatyva 2015-03-25 d. dar viena Rezoliucija „Dėl baudimo už seksualinių paslaugų teikimą panaikinimo ir seksualinių paslaugų pirkėjų kriminalizavimo“ buvo parengta ir pateikta Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimo Pirmininkei, atsakingų šalies institucijų bei komitetų vadovams, Lietuvos Vyskupų Konferencijai (Rezoliuciją prisegu). Tačiau iki šiol nebuvo gautos joks atsakas iš jų. Kyla klausimas, kaip tai reiktų suprasti? Ar tai reiškia, kad ši problema, jos sprendimas nėra svarbus mūsų šaliai? Tuomet, klausimas, galbūt ir ši vieša konsultacija ir įvairūs pasisakymai, liks tik dar vienais pasisakymais, į kuriuos tiesiog galima nereaguoti? Nesutinku su kai kuriais pasisakančiais autoriais, kurie teigia, jog Lietuvoje pagalbą nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais teikia tik Lietuvos Caritas. Viena pirmųjų organizacijų Lietuvoje buvo ir tebėra iki pat šiol Dingusių žmonių šeimų paramos centras. Ne paslaptis, jog kitos nevyriausybinės organizacijos (kaip kad Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, dirbantis šioje srityje nuo 2003 m., ir vėliau susikūrusios kitos ar jų programos, kaip kad Lietuvos Carito), mokėsi ir sėmėsi patirties iš minėtos organizacijos. Emeritė Ona Gustienė, buvusi viena iš šios organizacijos įkūrėjų ir aktyvi šios problemos sprendėja padėjo didelius pamatus kitiems, - tiek organizacijoms, tiek specialistams, kurie mokėsi, sėmėsi patirties tiek iš jos, kaip asmenybės, tiek specialistės, organizacijos vadovės. Puiku, kad centras vis dar ir toliau gyvuoja vadovaujamas ilgametės šio centro darbuotojos Natalijos Kurčinskajos tęsiant pagalbą nukentėjusiems asmenims. Teigimas, jog dirba tik viena organizacija, yra daugiau nepažinimas Lietuvoje esamos situacijos. Negaliu tylėti, kai matau dezinformaciją, nes žinau iš vidaus, kiek kainuoja pastangų ir laiko tų nevyriausybinių organizacijų darbuotojams, kurie bando žmogiškai pagal turimas galimybes atliepti į kiekvieno besikreipiančio bent preliminarius poreikius. Deja, esant nevyriausybinio sektoriaus atstovams, kuris dažniausiai yra priklausomas nuo valstybinio biudžetinio bei programinio finansavimo, nuolatos egzistuoja didžiulė grėsmė išlikimui, teikimai nepertraukiamai, efektyviai pagalbai, kur neretai nemaža dalimi ji priklauso nuo turimų lėšų (pvz., samdyti kompetentingus teisininkus, suteikti saugų apgyvendinimą, jei nesi toje savivaldybėje deklaruotas gyvenamosios vietos, pagaliau, gauti bent minimalią finansinę paramą pradžiai įsitvirtinti). Juk neretai toks asmuo turi pradėti viską nuo nulio. Dirbdama jau daugiau nei 12 metų šioje srityje, teikdama pagalbą konkrečioms moterims, merginoms, nukentėjusioms nuo seksualinio išnaudojimo, vergovinio darbo, dar daugiau, nagrinėdama moterų patirtis moksliniu aspektu, mačiau ir tebematau šios problemos epizodinį sprendimą. Nors ir randasi pavieniai įvairių valstybinių struktūrų atstovai, bandantys keisti situaciją ar ieškantys sprendimų, tačiau to nepakanka. Nesikartosiu, kas kitų pasisakymuose jau buvo minėta kalbant apie bendras šalies problemas, skaudulius - deinstitucionalizacija, valstybinio sektoriaus formalus darbas, jų atstovų (dažniausiai, išskyrus pavienius retus atvejus) atsainus, netoleruojantis, neempatiškas požiūris į nukentėjusį asmenį. Matant realybėje kaip bandoma spręsti valstybės deleguotos užduotys, pvz. tie patys globos namai keičia pavadinimus, o ten dirbantys asmenys lieka tie patys, su ta pačia tvarka ir požiūriu - kad ataskaitos būtų gražios. Susiduriant su tokiu požiūriu apima bejėgiškumo ir nevilties jausmai. Kol atsakinguose savivaldybių padaliniuose nebus vadovų rotacijos, nebus ir pokyčių, kol savivaldybės nebus orientuotos rūpintis savo teritorijos piliečių gerove, savijauta, tvarka, nebus pokyčių. Kol tik bus didinamas biurokratinis aparatas, pateikiantis tvarkingas ataskaitas, nebus pokyčių. Ir tai ko gero pradžia ateina ne tik nuo savivaldybių, bet kur kas nuo aukščiau. Tik pacituosiu vieno Amerikos moksleivio mintį, kurią jis išsakė po eilės smurto protrūkių Amerikoje, „norint spręsti smurto problemą, visų pirma turim ją norėti spręsti“. Taigi mano klausimas kiek norim iš tikrųjų spręsti šią problemą savo šalyje? Klausimas skirtas visiems, pradedant aukščiausiais šalies vadovais, Seimo nariais, baigiant įvairių atsakingų institucijų, organizacijų atstovais, specialistais. Juk siekiant padėti seksualiai išnaudojamiems asmenims prostitucijos tikslais, prekybos žmonėmis aukoms, svarbi yra ne tik pagalba joms čia ir dabar, bet ir bendra šalies socialinė politika bei veiksmingos prevencinės, intervencinės programos, tolimesnio socialinio palaikymo užtikrinimas nukentėjusiems. Sukurta vieninga visais atžvilgiais (teisiniais, socialiniais, ekonominiais, moraliniais, kultūriniais) smurto, išnaudojimo, prievartos prieš kitą asmenį koncepcija, o taip pat ir sprendimo metodai, sudarytų galimybę atsiremti prevencijos ir kontrolės programoms. Tai numatytų bei užkirstų prievartai kelią ar iš esmės sumažintų žmonių tarpusavio smurtą ir jo plitimą. Svarbi išlieka švietimo problema (lavinimo įstaigose, ypač paauglių švietimas, kurie yra viena iš pažeidžiamiausių grandžių šioje problemoje) prekybos žmonėmis, prostitucijos tema, kur būtų publikuojama apie prekybos žmonėmis ar prostitucijos galimas grėsmes, būtų parodoma visa tiesa apie esančius tame pavojus, pasekmes, verčiančias susimąstyti. Šviesti visuomenę su tikslu keisti jos požiūrį į prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukas, pateikiant visuomenei faktų, kaip šį reiškinį būtų galima atpažinti juos supančioje aplinkoje. Taip pat mažai akcentuojama, kur galima kreiptis nukentėjusiesiems ir kokios pagalbos jie sulauks. Akivaizdu, jog trūksta informacijos, kokios organizacijos dirba teikdamos pagalbą nukentėjusiems asmenims, kaip jos tai daro. Kitas svarbus dalykas, aukų apsauga, kaip minima daugumoje pasisakymų, aukos bijo kalbėti. Stiprinti aukų apsauga visapusiškai, užtikrinti anonimiškumą nagrinėjamose bylose, apsauga nuo fizinio ir emocinio kontakto su prievartautojais, suteneriais. Naudojantis viešosios konsultacijos platforma, pateikiu pasiūlymus, kurie paremti moksline studija bei tyrimais analizuojant moterų prostitucijoje patirtis (Šaltinis: D. Puidokienė, 2012, Covert Codes of Women in Prostitution: Pathways for Recovering Roots after Trauma Interface (Slapti moterų prostitucijoje kodai: Esminiai gijimo būdai patyrus traumą). University of Lapland, University of Lapland Printing Centre, Rovaniemi, 2012) siekiant efektyvios pagalbos nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, prostitucijos. Pasiūlymai skirti socialinės politikos formuotojams, specialistus rengiančioms institucijoms ir mokslininkams bei tyrėjams. Pasiūlymai pagalbą teikiantiems specialistams: • Moterų prostitucijoje patirtys atskleidė, jog jos, būdamos viena iš marginalių grupių, dėl patiriamos izoliacijos bei stigmatizacijos, susiduria su prieštaringu visuomenės požiūriu į jas. Todėl, siekiant padėti nuo prostitucijos ir seksualinio išnaudojimo nukentėjusioms moterims, socialiniams darbuotojams ar kitiems specialistams, teikiantiems pagalbą joms, būtina vystyti savo gebėjimus giliau pažinti ir suvokti šių moterų gyvenimo realybę bei asmenines patirtis. Būtina atsižvelgti į kiekvienos jų individualius sunkumus ir problemas, atsiribojant nuo stereotipų, išankstinės nuostatos, etikečių bei klišių apie jas. Jų asmeninės subjektyvios patirties pažinimas padėtų peržengti egzistuojančios stigmos, negatyvaus požiūrio jų atžvilgiu ribas, įgalintų labiau priartėti prie jų kaip žmogaus bei pažinti, neišstumiant jų į užribį, bet atvirkščiai – integruojant jas. • Tyrimo rezultatai parodė, jog pagalbos moterims procese neretai yra skuboto, tik racionalaus ir techniško darbo, orientuoto į instrumentinę, materialią kliento paramą, siekimo greito rezultato, mažiau, dėmesio skiriant kliento išklausymui, emociniam palaikymui, jo savarankiškumo skatinimui ar elementariam jo žmogiškumo supratimui. Todėl efektyviai pagalbai ir pokyčiui klientės / kliento gyvenime būtina sąlyga - dialogiškų santykių kūrimas, grindžiant juos lygiavertiškumu, jautrumu, kantrumu, nuoširdumu, tikėjimu bei pasitikėjimu, atjauta ir gailestingumu, pagarba ir rūpestingumu, gerbiant jos/jo pasirinkimą ir laisvą apsisprendimą. • Tyrimo rezultatai atskleidė, jog socialiniam ar kitam darbuotojui, siekiant padėti kitam (šiuo atveju, moterims prostitucijoje) visų pirma būtina siekti savo savižinos, nes pažinti ir suprasti save, tai pažinti ir suprasti ir kitą. Socialiniam darbuotojui taip pat būtinas tvirtas vertybinis pagrindas bei jo pažinimas, poreikis gyventi be priešiškumo sau ir kitiems, atvirumas kitam, vertinimas ir pripažinimas kiekvienos asmenybės reikšmingumo bei individualumo. • Tyrimo rezultatai taip pat parodė, jog moterys prostitucijoje, augdamos rizikos šeimose, išgyveno savo ilgalaikį visokeriopą apleistumą, joms trūko artimo emocinio ryšio poreikio patenkinimo. Jų vaikystės, paauglystės aplinka daugiau trukdė nei prisidėjo prie jų, kaip, vaiko, vėliau paauglės, kaip bręstančios asmenybės vystymosi, formavimosi, brandos. Dėl šios priežasties būtina organizuoti ir vystyti socialinį darbą su rizikos šeimomis, nuolatos stiprinant empatija paremtą kontaktą su šeimos nariais, skatinant jų savirefleksiją bei savo situacijos šeimoje analizę, plečiant savo jausmų, mąstymo bei elgesio būdų, vertybių supratimo ribas. • Tyrimo rezultatai patvirtino, jog būtina aktyviau plėtoti įvairiopą prevencinę veiklą bendruomenėje, ypač su jaunais žmonėmis, kurie gali tapti potencialiomis prostitucijos ar prekybos žmonėmis aukomis. Pasiūlymai socialinės politikos formuotojams bei specialistus rengiančioms institucijoms: • Moterų prostitucijoje patirtys atskleidė, jog joms trūksta savęs reflektavimo įgūdžių, nepajėgiama adekvačiai suvokti ir įvertinti savo situaciją, savo gyvenimo realybę. To pasekoje, jos daro nuolaidas savo asmenybės sąskaita, klaidingai atrenka sprendimus, taip pasiduodamos saviapgaulei. Todėl, siekiant mažinti jaunimo į(si)traukimą į prostituciją būtina vykdyti nuolatinę švietėjišką veiklą bei prevencines programas, padedančias didinti žmogaus kritinį mąstymą ir sąmoningumą, formuoti savęs reflektavimo įgūdžius. • Pasitelkiant šeimos, bažnyčios bei mokymo institucijas, ugdyti bei integruoti jauno žmogaus vertybines nuostatas, sąlygojančias sąmoningą pasirinkimą, tarp įvairių turimų alternatyvų. • Moterų prostitucijoje patirtis parodė, jog augdamos globos namuose jos susidūrė su stoka jautraus, empatiško ir į vaiko poreikius atliepiančio darbuotojo požiūrio į jas bei elgesio su jomis. Todėl būtina keisti nuo sovietmečio iki šiol išlikusį tėvų netekusių vaikų institucionalizacijos procesą, suteikiant vaikams į jų poreikius atliepiančią pagalbą bei siekiant išsaugoti ryšį su jų biologine šeima. • Tyrimo rezultatai parodė, jog moterys savo vaikystėje ir paauglystėje dažnais atvejais būdavo atstumtos, apleistos, išduotos artimų žmonių – motinos, tėvo, ypač išgyveno žmogiškojo ryšio poreikį. Todėl būtina jau į bendrojo lavinimo programas įtraukti šeimos, kaip žmogaus vystymosi ir brandos pagrindą, studijas. • Tyrimo rezultatai parodė, jog žiniasklaida, dažniausiai aprašydama ir demonstruodama negatyvius įvykius apie moteris prostitucijoje vaidina reikšmingą vaidmenį formuodama tendencingą negatyvią nuomonę šių moterų atžvilgiu. Tuo būdu tampa svarbu aktyviai oponuoti žiniasklaidai, skatinančiai ir formuojančiai seksualizuotą moters įvaizdį, pasitelkiant tas pačias masinės informacijos priemones, parodant gerosios praktikos, sėkmės atvejus padedant moterims įveikti prostituciją. • Tyrimų rezultatai atskleidė, kad pagalba moterims prostitucijoje yra tik epizodinė ir dažnai neefektyvi. Todėl būtina kurti ir įgyvendinti klinikinį socialinį darbą su prievartos aukomis (tame tarpe ir prostitucijos) bei prievartautojais, užtikrinant tam reikiamus resursus (žmogiškuosius, profesinius bei materialinius). • Siekiant efektyviai padėti nukentėjusioms nuo prostitucijos, prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais moterims būtina įvairiais lygmenimis (vietiniu, nacionaliniu bei tarptautiniu) kurti ir organizuoti tarpžinybines komandas iš įvairių specialistų, padedančias užtikrinti šioms moterims sėkmingą integraciją į visuomenę, darbo rinką. Pasiūlymai mokslininkams bei tyrėjams: • Tyrimo rezultatai atskleidė, jog neretai tiek visuomenės narių, tiek įvairių organizacijų specialistų požiūris į moteris prostitucijoje yra negatyvus bei stigmatizuojantis. Tuo būdu, siekiant geriau pažinti moterų prostitucijoje patiriamos prievartos, seksualinio išnaudojimo reiškinio pasireiškimo priežastis, jo dinamiką svarbu tyrinėti veiksmus ir išdavas, kylančias iš požiūrio į šį reiškinį. • Taip pat, siekiant giliau pažinti moterų prostitucijoje seksualinį išnaudojimą ar patį prostitucijos reiškinį būtina tirti prostitucijos paslaugų paklausos priežastis. Dėl šios priežasties tolimesni tyrimai taip pat turėtų būti kreipiami smurtautojo, seksualinio išnaudotojo ar seksualinių paslaugų vartotojo pažinimo link. • Moterų prostitucijoje patirtis atskleidė, jog neretai pagalba joms apsiriboja siaura, orientuota tik į materialinių poreikių patenkinimą, parama. Todėl svarbu nagrinėti ir tai, kaip pagalbos veiksmų nukreipimas į moterų prostitucijoje sveikatos kontrolę, ŽIV ir lytiniu keliu plintančias ligas įtakoja / veikia moterų pasitraukimą iš prostitucijos arba ne. Taip pat pridedu vykdyto tarptautinio projekto „Upholding Rights! Early Legal Intervention“ („Teisių Pripažinimas! Ankstyva teisinė intervencija“, 2014-2016), (Lietuva buvo viena iš šalių partnerių) pateiktas išvadas dėl Ankstyvos teisinės intervencijos įtvirtinimo kaip teisės visoms nustatytoms / įtariamoms ir identifikuotoms PŽA, kuri apimtų išsamią ir laisvai prieinamą teisinę konsultaciją ir atstovavimą visais civilinės, baudžiamosios ir administracinės aspektais. Dr. Dalia Puidokienė Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras Molo g. 1A, Klaipėda dalia.puidokiene@gmail.com +370 607 81688
Justina Stakaitytė
Prieš 4 mėn.
4
Dirbant šiame lauke pastebiu kelias esmines kryptis, tai bendradarbiavimo svarba dirbant su prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukomis, darbuotojų kitų specialistų ir visos visuomenės požiūris į auką ir pati svarbiausia kryptis - pats žmogus, nukentėjęs žmogus. Nepaprastai svarbus uždavinys yra aukų saugumas. Šiandien dienai prekybos žmonėmis ir/ar prostitucijos auka neturi galimybės pretenduoti į apsaugą. O juk duoda tokius svarbius parodymus, kartais vienos nukentėjusios parodymai lemia viską. Viena trumpa istorija: „...Per bendrus pažįstamus mes susipažinom su Antanu ir man pasiūlė vykti į užsienį. Sakė namus tvarkyti turėsiu, valgyti daryti. Bet kai atvažiavom į Norvegiją, man pasakė, kad vogti turėsiu. Aš sakiau, kad tikrai taip nedarysiu. Tada jis man trenkė, pasakė: -Nevogsi, aš tave užmušiu... Buvo man ir kojas karštu vandeniu nuplikęs... vieną kartą vagiant mane sulaikė policija ir aš pagalvojau „- Ačiū Dievui“. Antanas liepė man prisiimti kaltę. Bet aš atsisakiau ir papasakojau tiesą policijai, kad mane verčia vogti. Rado ir mėlynių ant mano kūno. Buvo teismas, mane išteisino, o Antaną deportavo į Lietuvą. Grįžau namo. Po kelių dienų pas mane atvažiavo Antanas. Jis man trenkė per veidą. Mušė mane su „šlanga“ ir mano vaikai viską matė... Kai daviau policijai parodymus, Antanas buvo dar ne kartą atvažiavęs. Sakė jei duosiu parodymus, tai išvis bus blogai“... ir tai tik viena iš istorijų, o tokių labai daug. Mano pasiūlymas - kelti aiškų klausimą dėl apsaugos duodantiems parodymus prekybos žmonėmis ir/ar prostitucijos bylose. Liuditojų apsaugos programa yra neprieinama, todėl reikia kurti kitokį planą, kaip tiems žmonėmis užtikrinti saugumą. Nuo to priklauso ne tik tyrimo sėkmė, bet ir žmogaus gyvenimas, greitesnė aukos reabilitacija ir reintegracija.
Vaidutė Gailiutė
Prieš 4 mėn.
4
Dirbant šiame lauke pastebiu, jog nors plačiai publikuojamas tarpžinybinis bendradarbiavimas, tačiau dažniausiai realiai tai nevyksta. Savivaldybių specialistai yra linkę užsimerkti prieš prekybos žmonėmis problematiką, turimos informacijos neperduoti organizacijoms tiesiogiai dirbančioms su prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukomis, motyvuodamai didžiuliu darbo krūviu, „gaisrų gesinimu“. Dar viena didžiulė problema – duomenų apsauga. Specialistai yra mintinai išmokę šį terminą ir vartoja visur kur tik įmanoma, tačiau besidangstant duomenų apsauga tik dar labiau nukenčia prekybos žmonėmis ir/ar prostitucijos aukos, kurios yra linkusios slėpti savo išgyvenimus, jaučia didžiulę gėdą, baimę, linkusios save kaltinti ir smerkti dėl susidariusios situacijos, o išgyvendamos visus šiuos jausmus – nėra linkusios kreiptis pagalbos, tad besislepiant po duomenų apsauga, atsakingoms organizacijoms, dirbančioms su prekybos žmonėmis aukomis, nėra perduodama informacija apie nukentėjusius ar galimai nukentėjusius asmenis, jog būtų suteikta profesionali pagalba.. Manau, jog kiekvienoje savivaldybėje yra formaliai dirbančių specialistų ir tai – vieša paslaptis, tačiau iš jų pareigų niekaip neįmanoma jų atleisti ir įdarbinti specialistus, kurie neužsimerkia prieš iškilusias problemas, kuriems formalus darbas visiškai nesuprantamas. Manau, kad keičiant prekybos žmonėmis šiandieninę situaciją būtina koreguoti asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą; keisti visuomenės nusistovėjusį netinkamą požiūrį į prekybos žmonėmis aukas ir pačią problematiką; jog aukos išdrįstų kreiptis pagalbos, turi būti didinamos apsaugos garantijos duodant parodymus, užtikrinamas nukentėjusiųjų saugumas; reiktų palaipsniui diegti „Švediškąjį modelį“ kovojant su prekyba žmonėmis ir prostitucija; taip pat reikalingas didesnis finansavimas nukentėjusių ir galimai nukentėjusių poreikiams tenkinti, darbuotojų dirbančių su nukentėjusiais alyginimų didinimas ir laiku skiriamas finansavimas atlyginimams išmokėti.
Karolina Kiškytė
Prieš 4 mėn.
3
Pasiūlymas dėl prekybos žmonėmis turint tikslą asmenį išnaudoti prostitucijos tikslais ar kitaip seksualiai išnaudoti. Padidintos rizikos grupė - moterys ir mergaitės (ypač iš vaikų namų). Pažeidžiamumo požymiai: sunki materialinė padėtis, priklausomybės (pvz. narkotikams, alkoholiui), menkas išsilavinimas, įvairūs psichikos ir elgesio sutrikimai. Pasiūlymas - apsvarstyti vadinamąjį "Nordic model" arba "Swedish model", kuris pasiteisino tokiose valstybėse, kaip, pavyzdžiui, Švedija arba Kanada. Siekiant įgyvendinti šį modelį reikia kriminalizuoti komercinio sekso paklausą, paprastai tariant, numatyti baudžiamumą už naudojimąsi prostitučių paslaugomis, tuo tarpu už vertimąsi prostitucija neturi būti numatyta teisinė atsakomybė. Prekyba žmonėmis egzistuos tol kol bus paklausa. Vienas iš tam tikrose užsienio valstybėse, pavyzdžiui, JAV paplitusių būdų kovoti su prekybą žmonėmis akcentuoja du kertinius žodžius - "demand abolition". "Nordic model" iš principo atspindi "demand abolition" esmę. Dauguma prostitučių - prekybos žmonėmis aukos. "Demand abolition" tikslu edukuoti visuomenę, pavyzdžiui, vykdant atitinkamas švietėjiškas programas mokyklose, universitetuose etc., kurios smerktų ne prostitutes, o tuos, kurie perka jų paslaugas. Prevencijos tikslais taip pat labai svarbu organizuoti mokymus apie prekybą žmonėmis policijos pareigūnams, prokurorams ir teisėjams (prekybos žmonėmis aukos identifikavimo problema paplitusi visame pasaulyje, daug aukų būtų galima išvengti, jei laiku būtų imamasi atitinkamų veiksmų). Skirti daugiau lėšų nevyriausybinėms organizacijoms, pavyzdžiui, "Caritas Lietuva", kurios vykdo prekybos žmonėmis prevenciją. Prevencijos tikslais taip pat svarbu apsvarstyti galimybę įsteigti darbo grupę/komitetą ar panašiai, kuris kuruotų skirtingų valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų pastangas kovojant su prekyba žmonėmis. Nors ši konsultacija yra orientuota į prekybos žmonėmis prevenciją, ne ką mažiau svarbi problema - pagalba prekybos žmonėmis aukoms, jų reintegravimas. Tai kita prevencijos medalio pusė. Jei nesuteikiama adekvati pagalba esamoms aukoms, jos paprastai tampa prekeivių žmonėmis taikiniu pakartotinai. Prie šio pasiūlymo norėčiau prisegti vieną JTO dokumentą, kuris numato tarptautinius standartus prekybos žmonėmis aukų apsaugos klausimais.
Karolis Žibas
Prieš 4 mėn.
3
Dalis rekomendacijų iš tyrimo: „Prekybos žmonėmis ir priverstinių santuokų prevencija: tarpdisciplininiai sprendimai“ (HESTIA). Tyrimas bus publikuojamas šių metų pirmame pusmetyje. Dr. Karolis Žibas Diversity Development Group www.diversitygroup.lt karolis@ces.lt +370 615 14401
1 2 3 Pirmyn

Komentarai

7
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.
 • Deivis Bluznevičius
  Prieš 2 mėn.

  Pas mus norima išsivaduoti iš prostitucijos slopinant įtampą lytinėje srityje. Išsivaduoti galima tik priimant ir paleidžiant. Senovėje ir dabar laukiniai žmonės garbina lytinius organus. Garbindamas išsilaisvini. Kai lytinėje srityje kaupiasi įtampa, ji pasireiškia žiaurumu ir grubumu. Vakaruose paslaptis yra tai, ko gėdijiesi. Rytuose paslaptis yra tai, kas šventa, į ką nesigilini, netyrinėji, o sutelki visą dėmesį ir pagarbą. Išsakius tai, kas negera, paleidžia, dingsta. Todėl veiksmams, žodžiams ir nuomonėms reikšmės reiktų neteikti, jų netyrinėti ir nesigilinti. Nėra blogų žmonių, yra tik sukaupta daug įtampos prote, kuri išeina veiksmais ir žodžiais. Todėl reiktų ieškoti būdų, kaip sukurti sąlygas įsitempusiems, sureikšminusiems žmonėms paleisti įtampas. Ir sakyti: "O, šitas žmogus paleidžia įtampą, atsipalaiduoja. Tegu tai vyksta". O auką reikėtų išmokyti būdų, kaip grąžinti mintis į dabar, nuraminti kvėpavimą, pajausti, kad kūnas atsipalaiduoja ir praeities įspūdžiai silpsta.

  0
  Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
  Blogai įvestas apsaugos kodas.
 • Visų pirmą ką pamačiau ir išgirdau iš moterų, kurios buvo priverstinai įtrauktos į prostituciją, kad aukos bijo kalbėti, bijo kreiptis pagalbos. Visuomenės kritiškas požiūris į šias aukas, kaltinimai, jog jos pačios kaltos, pačios pasirinko tokį kelią dar labiau atbaido merginas kreiptis pagalbos į teisėsaugą. Pirmiausia turime pradėti nuo savęs, šviečiant visuomenę, teikiant daugiau informacijos, kas yra prekybos žmonėmis auka, kodėl ji tapo auka, kokie praeities įvykiai lėmė, kad žmogus tapo prekybos žmonėmis auka. Kai visuomenė pakeis savo požiūrį, aukos nebebus smerkiamos, kreipsis pagalbos, tokiu būdu mažinsim prekybos žmonių skaičių. Teisėsaugoje, NVO ar kt. įstaigose, turėtų dirbti kompetentingi specialistai, kurie padėtų aukoms, nesmerktų jų. Kol kiekviena prekybos žmonėmis auka, galvos, kad nesulauks pagalbos, bijos būti išjuokta, apkaltinta, tol ši nusikalstama veikla gyvuos. Kiekviena įstaiga turi skirti dėmesio prevencinėms priemonės. Švietimo įstaigose (ypač mažesniuose miesteliuose, kaimuose), vaikų globos namuose, turi būti kalbama apie prekybą žmonėmis, turime kalbėti, jog prekybos žmonėmis auka gali būti, bet kas ir nesvarbu kokį išsilavinimą turi žmogus, kokioje šeimoje augo. Turime suprasti, jog nei viena mergina nedirba savo noru, kad pati ji nepasirinko tokio kelio, bet tai yra daug gilesnės problemos, sukrėtimai, tam tikri įvykiai, kurie tai įtakojo. Taip pat skirti daugiau dėmesio įstaigoms, kurios dirba su šiais žmonėmis, teikti informaciją, kur galima sulaukti pagalbos, nebūti abejingiems ir pranešti, jeigu žinome, kad žmonės yra verbuojami, išnaudojami. Negalime bijoti, turime apie tai kalbėti ir padėti nukentėjusiems.

  3
  Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
  Blogai įvestas apsaugos kodas.
 • Bendradarbiaujame su Lietuvos Caritu (skirtas grantas Kovos su prekyba žmonėmis programai) ir Žmogaus Teisių komiteto LR Seime atstovais, LR Diplomatinėmis atstovybėmis Europoje, LR dvasininkija. Prekybos žmonėmis klausimas Lietuvoje mums labai rūpi, su juo esame susipažinę ir rastą informaciją paskelbę fondo tinklalapyje. http://www.kff.lt/KFF-jungiasi-prie-LR-Prezidentes-kvietimo-kiekviena-is-musu-prisideti-prie-Jungtiniu-Tautu-darnaus-vystymosi-plano-vykdymo-830.html?articleid=620 Lietuvos išeivija nori prisidėti prie aktualios globalios problemos sprendimo. Siūlome paskirti vieną koordinatorių, atsakingą vien už Prekybos žmonėmis klausimą, kuris sujungtų visas valstybines ir nevalstybines institucijas prevencijai, pagalbai aukoms (jų apsaugai, gydymui ir įvedimui atgal į visuomenę) bei kaltininkų baudimui (Prevention/Protection/Prosecution). Efektyvus gali būti tik koordinuotas darbas visais lygiais. Šiuo metu akivaizdu, kad LR Seimo ir Vyriausybės atstovai šalinasi problemos sprendimo, visą darbą nustumdami NVO Caritui, kuris yra nepajėgus vienas jos spręsti. http://vilnius.usembassy.gov/news-events/trafficking-in-persons/2015m.-ataskaita-apie-prekyb-monmis---lietuva 2013m. Lietuvos nuleidimas žemyn nuo Grupės1/Tier1į Grupę2/Tier2 rodo, kad problema nesprendžiama. Tai labai kenkia Lietuvos vardui Pasaulyje. Lauksime atsakymo iš asmens atsakingo už šią Konsultaciją

  4
  Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
  Blogai įvestas apsaugos kodas.
  • to NVO
   Prieš 4 mėn.

   Viešumoje girdimas tik Carito vardas, kuomet kalbama apie prekybą žmonėmis, t.y. matosi jų darbai, o ne tik geras vardas. Jie organizuoja įvairias veiklas, prevenciją, seminarus, girdima apie bylas, kuriose dalyvauja ir pan. Apie kitas NVO kažkaip nelabai girdisi. Galbūt ir savivaldybė, kuri teikia projektus turėtų labiau pasigilinti kur organizacijos panaudoja skiriamas lėšas, ar jos nenukeliauja kažkam į kišenes nepasiekę aukų.

   1
   Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
   Blogai įvestas apsaugos kodas.
  • NVO
   Prieš 4 mėn.

   Kodėl klaidinate visuomenę? Caritas - ne vienintelė dirbanti organizacija Lietuvoje. Yra dar kelios labai stiprių NVO, kurios ilgą laiką dirba šioje srityje ir turi gera vardą. Tai apie kokį viso darbo stumdimą Caritui kalbate? Remiantis JAV ataskaitomis, Lietuvos nuleidimas žemyn nuo Grupės1/Tier1 į Grupę2/Tier2 ne tik 2013 m. bet ir 2014 m. http://vilnius.usembassy.gov/news-events/trafficking-in-persons/2015m.-ataskaita-apie-prekyb-monmis--- nepaisant jokiu nusileidimų LR Seimas ir Vyriausybė kaip tik nesišalina nuo problemos, tuo labiau nestumdo problemų sprendimų nei vienai Lietuvos NVO. lietuvahttps://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Viesasis_saugumas/Prekyba_zmonemis/Ataskaitauz2014metus.pdf

   2
   Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
   Blogai įvestas apsaugos kodas.
 • Deivis Bluznevičius
  Prieš 4 mėn.

  Patys prekeiviai yra aukos. Švelnus, jautrus žmogus niekada neįskaudins kito. Troškimas įgyti kuo daugiau daro žmogų nejautrų. Dabar labai skatinamas vartojimas, lygtai daiktų ar padėties kitų žmonių atžvilgiu įgyjimas suteikia laimę. Reikėtų parodyti, kad švelnumu galima pasiekti žymiai daugiau. Švarios, šviesios mintys prasideda nuo švarios aplinkos, švaraus kūno ir paprasto maisto bei paprasto darbo. Lietuvoje pasiekimas suprantamas kaip kažkas sudėtingas. Reikėtų mokyti vaikus, kurti laidas apie tai, kad visas pasiekimas yra nieko vertas, jei negali šypsotis. O jei gali šypsotis nepriklausomai nuo aplinkybių, tai yra tikras pasiekimas. Tada visi, kurie siekia pelno kankindami kitus, bus tikri pralaimėtojai visuomenės akyse, nes laimingas gali būti tik duodamas. Tas, kuris tik ima, yra tikras vargšas. Jį reikia užjausti, nes jis nežino, kad į kapus nieko nenusineš.

  1
  Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
  Blogai įvestas apsaugos kodas.
  • Gal jie ir yra aukos (bendrąja prasme), bet turi atsakyti už savo veiksmus. Švelnumas, šypsenos tikrai geriau už ašaras ir skausmą, bet kalbame ne apie tai.

   0
   Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
   Blogai įvestas apsaugos kodas.