BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Vyriausybės teisėkūros planai

Atsakinga ministerija Planuojamas sureguliuoti pokytis, sprendžiama viešosios politikos problema Teisės akto (-ų) projekto (-ų) pavadinimas (-ai) Teisės akto rūšys Priėmimas Vyriausybėje (LRV nutarimas) Pateikimas Vyriausybei svarstyti (Įstatymas/ Seimo nutarimas) Priėmimas Seime (Įstatymas/ Seimo nutarimas)
1 Susisiekimo ministerija

Sprendimas (ES) 2018/1614, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES)...

Sprendimas (ES) 2018/1614, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/797 47 straipsnyje nurodytų transporto priemonių registrų specifikacijos
 

Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro reorganizavimo...

Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektas
 

LRV nutarimas 2021 m. I ketv. - -
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
2 Aplinkos ministerija

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos...

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, taip pat Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
 

Vyriausybės nutarimo „Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)...

Vyriausybės nutarimo „Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, įgyvendinimo“ pakeitimo projektas
 

LRV nutarimas 2021 m. I ketv. - -
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
3 Aplinkos ministerija

Direktyva (ES) 2018/852, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių...

Direktyva (ES) 2018/852, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, Direktyva (ES) 2018/851 (ES) 2018/851, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų, Direktyva (ES) 2018/850, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų, Direktyva (ES) 2018/849, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, Sprendimas (ES) 2019/2000, Sprendimas (ES) 2019/665, Sprendimas (ES) 2019/1597
 

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3, 31, 32, 4, 7,...

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 1, 2, 3, 31, 32, 4, 7, 111, 121, 182, 22, 30, 32, 33, 34, 341, 344, 345, 346, 347, 348, 3415, 3418, 3423, 3425, 3426, 3431 straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 321 straipsniu ir antruoju2 skirsniu įstatymo projektas ir lydimasis įstatymo projektas (XIVP-171 - XIVP-172 ES) (susijęs su pradėta ES teisės pažeidimo procedūra)
 

Įstatymas - - 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
4 Aplinkos ministerija

Reglamentas (ES) 2020/2151, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES)...

Reglamentas (ES) 2020/2151, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo priedo D dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių suderintų ženklinimo specifikacijų taisyklės, Direktyva (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų...

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai

Įstatymas - 2021 m. II ketv. 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
5 Energetikos ministerija

Reglamentas (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos, Direktyva (ES) 2019/944 dėl...

Reglamentas (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos, Direktyva (ES) 2019/944 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES, Reglamentas (ES) 2019/942, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra
 

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų...

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai
 

Įstatymas - 2021 m. II ketv. 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
6 Energetikos ministerija

Direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 pakeitimo įstatymo projektas...

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 pakeitimo įstatymo projektas (XIIIP-5202)
 

Įstatymas - - 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
7 Energetikos ministerija

Direktyva 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo, Direktyva (ES)...

Direktyva 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo, Direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją, Direktyva (ES) 2019/1161, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones

Alternatyviųjų degalų įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai

Įstatymas - - 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
8 Energetikos ministerija

Direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją
 

Energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji...

Energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai

Įstatymas - 2021 m. II ketv. 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
9 Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Direktyva (ES) 2019/1024 dėl atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio...

Direktyva (ES) 2019/1024 dėl atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr....

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 pakeitimo projektas

Įstatymas - 2021 m. II ketv. 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
10 Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Direktyva (ES) 2019/1151, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl...

Direktyva (ES) 2019/1151, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl skaitmeninių priemonių ir procesų, naudojamų taikant bendrovių teisės aktus

Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 41 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas ir...

Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 41 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai (XIVP-31 – XIV-33)
 

Įstatymas - - 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
11 Finansų ministerija

Direktyva (ES) 2019/878, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl...

Direktyva (ES) 2019/878, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl subjektų, kuriems reikalavimai netaikomi, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, atlygio, priežiūros priemonių ir įgaliojimų bei kapitalo apsaugos priemonių, taip pat Direktyva (ES) 2019/879,Direktyva 2002/47/EB

Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai...

Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai (susijęs su pradėta ES teisės pažeidimo procedūra)

Įstatymas - 2021 m. II ketv. 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
12 Finansų ministerija

Reglamentas (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių...

Reglamentas (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, taip pat Direktyva (ES) 2019/1160, Reglamentas (ES) 2020/852

Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 pakeitimo įstatymo projektas ir...

Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai
 

Įstatymas - 2021 m. II ketv. 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
13 Finansų ministerija

Direktyva (ES) 2020/1504, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių...

Direktyva (ES) 2020/1504, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, taip pat Direktyva (ES) 2019/2034, Direktyva (ES) 2019/2177, Reglamentas (ES) 2019/2033, Reglamentas (ES) 2020/1503

Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji...

Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai
 

Įstatymas - 2021 m. II ketv. 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
14 Finansų ministerija

Direktyva (ES) 2019/2177, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir...

Direktyva (ES) 2019/2177, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II), Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos

Draudimo įstatymo Nr. IX-1737 2, 17, 30, 39, 64, 95, 98 straipsnių, priedo pakeitimo ir...

Draudimo įstatymo Nr. IX-1737 2, 17, 30, 39, 64, 95, 98 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 711, 741 ir 951 straipsniais įstatymo projektas ir lydimasis įstatymo projektas

Įstatymas - 2021 m. II ketv. 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
15 Finansų ministerija

Direktyva (ES) 2019/1023 dėl prevencinio restruktūrizavimo sistemų, skolų panaikinimo ir...

Direktyva (ES) 2019/1023 dėl prevencinio restruktūrizavimo sistemų, skolų panaikinimo ir draudimo verstis veikla ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui didinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2017/1132 (Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyva)

Juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 1, 2, 4, 6, 9, 10, 15, 17, 26, 28, 31, 32,...

Juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 1, 2, 4, 6, 9, 10, 15, 17, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 62, 63, 64, 77, 94, 95, 103, 104, 110, 111, 114, 130 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 1021, 1022, 1023, 1111 straipsniais ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai (XIVP-362 –XIVP-366)
 

Įstatymas - - 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
16 Finansų ministerija

Sprendimas (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos, kuriuo...

Sprendimas (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2014/335/ES, Euratomas
 

Įstatymo „Dėl 2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimo (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl Europos...

Įstatymo „Dėl 2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimo (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2014/335/ES, Euratomas, patvirtinimo“ projektas (XIVP-235)
 

Įstatymas - - 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
17 Krašto apsaugos ministerija

Reglamentas (ES) 2019/881 dėl ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros) ir...

Reglamentas (ES) 2019/881 dėl ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros) ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas)
 

Kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 1, 2, 6, 8, 13 straipsnių ir priedo pakeitimo ir...

Kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 1, 2, 6, 8, 13 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo IV1 skyriumi bei 17 straipsniu įstatymo projektas ir lydimasis įstatymo projektas

Įstatymas - 2021 m. II ketv. 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
18 Kultūros ministerija

Reglamentas (ES) 2019/880 dėl kultūros vertybių įvežimo ir importo
 

Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-1179 pakeitimo įstatymo projektas ir...

Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-1179 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimasis įstatymo projektas
 

Įstatymas - 2021 m. II ketv. 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
19 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo...

Direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas)
 

Darbo kodekso 109 ir 139 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (susijęs su EK paklausimu)

Darbo kodekso 109 ir 139 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (susijęs su EK paklausimu)
 

Įstatymas - 2021 m. II ketv. 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
20 Susisiekimo ministerija

Direktyva (ES) 2018/645, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių...

Direktyva (ES) 2018/645, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos kėlimo ir Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų
 

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 9, 10, 14, 17, 22, 23,...

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 9, 10, 14, 17, 22, 23, 272 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 141 ir 142 straipsniais ir 2 priedu įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai (XIIIP-4637 – XIIIP-4639)
 

Įstatymas - - 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
21 Susisiekimo ministerija

Direktyva 2009/13/EB, įgyvendinanti Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų (ECSA) ir...

Direktyva 2009/13/EB, įgyvendinanti Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų (ECSA) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytą susitarimą dėl 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ir iš dalies keičianti Direktyvą 1999/63/EB

Prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 2, 84, 86, 88, 89 straipsnių ir Įstatymo priedo...

Prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 2, 84, 86, 88, 89 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projektas   

Įstatymas - - 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
22 Susisiekimo ministerija

Direktyva 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė

Geležinkelių transporto kodekso 3, 41, 71, 10, 101, 14, 29,...

Geležinkelių transporto kodekso 3, 41, 71, 10, 101, 14, 29, 21, 292, 293, 296, 297 straipsnių pakeitimo, Kodekso papildymo 299 ir 2910 straipsniais įstatymo projektas

Įstatymas - 2021 m. II ketv. 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
23 Susisiekimo ministerija

Reglamentas (ES) 2019/945 dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių...

Reglamentas (ES) 2019/945 dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių sistemų naudotojų
 

Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066  2, 5, 6, 12, 15, 16, 24, 28, 33, 35, 41, 45, 46, 47, 49, 52...

Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066  2, 5, 6, 12, 15, 16, 24, 28, 33, 35, 41, 45, 46, 47, 49, 52 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 411 straipsniu ir III skyriaus dešimtuoju skirsniu įstatymo projektas ir lydimasis įstatymo projektas
 

Įstatymas - 2021 m. II ketv. 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
24 Susisiekimo ministerija

Direktyva (ES) 2019/883 dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos,...

Direktyva (ES) 2019/883 dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/65/ES ir panaikinama Direktyva 2000/59/EB
 

Jūros aplinkos apsaugos įstatymo Nr. VIII-512  3 straipsnio  ir 3 priedo pakeitimo įstatymo...

Jūros aplinkos apsaugos įstatymo Nr. VIII-512  3 straipsnio  ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas
 

Įstatymas - 2021 m. II ketv. 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
25 Susisiekimo ministerija

Reglamentas (ES) 2020/1070, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES)...

Reglamentas (ES) 2020/1070, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas, 57 straipsnio 2 dalį nustatomos mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų charakteristikos, taip pat Reglamentas (ES) 2018/1971, Direktyva (ES) 2018/1972, Direktyva (ES) 2019/882
 

Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų...

Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai (susijęs su pradėta ES teisės pažeidimo procedūra)
 

Įstatymas - 2021 m. II ketv. 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
Įrašų
puslapyje
1 2 3 4 Pirmyn