Veiksmų plano kryptys:

  1. Viešojo valdymo institucijų veiklos viešumas ir informacijos prieinamumas visuomenei
  2. Visuomenės dalyvavimas viešojo valdymo procesuose
  3. Elektroninių paslaugų plėtra

Dokumentai

Veiksmų plano ataskaita anglų kalba

Veiksmų plano  kryptys:

  1. Paslaugų tobulinimas ir plėtra
  2. Visuomenės dalyvavimas viešojo valdymo procese
  3. Viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumas visuomenei
  4. Kova su korupcija viešajame sektoriuje

Dokumentai

Antrasis veiksmų planas Lietuviškai / Angiškai

Veiksmų plano išorinio vertinimo ataskaita Lietuviškai / Angliškai

Veiksmų plano saviįvertinimo ataskaita 

  Veiksmų plano įsipareigojimai Atsakinga institucija Įgyvendinimo lygmuo
  I. Viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumas visuomenei
1.

Sukurti Lietuvos atvirų duomenų portalą ir integruoti į Europos bendrą skaitmeninę rinką.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

Įpusėta
2.

Vyriausybės vykdomos veiklos ir visuomenės dalyvavimo valdyme viešinimas

Vyriausybės kanceliarija  Įpusėta
  II. Korupcijos prevencija, skaidrumo skatinimas
1. 

Viešinti informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijų pajamas, išlaidas elektroninėje erdvėje 

Finansų ministerija

Įpusėta
2.

Transliuoti socialinę reklamą korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje tema

Sveikatos apsaugos ministerija

Pradėta
3.

Sudaryti galimybę patogiu būdu gauti išsamią informaciją apie rinkimus, balsavimo tvarką

Vyriausioji rinkimų komisija

Įpusėta
  III. Piliečių dalyvavimo ir įsitraukimo į viešuosius valstybės reikalus didinimas
1.

Sukurti konsultavimosi su visuomene mechanizmą

Vyriausybės kanceliarija Atlikta
2.

Ugdyti atviro viešojo valdymo kultūrą diegiant atviros Vyriausybės partnerystės vertybes 

Vyriausybės kanceliarija Įpusėta
3.

Sukurti NVO duomenų bazę

Teisingumo ministerija Pradėta 
4.

Sukurti NVO fondą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Pradėta 

Dokumentai

Trečiasis veiksmų planas

Darbo grupė

Veiksmų plano tarpinė ataskaita Lietuviškai / Angliškai

Viešosios konsultacijos ataskaita

Išorinio vertinimo tarpinė ataskaita Lietuviškai / Angliškai

Viešoji konsultacija, skirta įvertinti Lietuvos dalyvavimo Atviros Vyriausybės partnerystės tarptautinėje iniciatyvoje dvejų metų (2016-2018) veiksmų planą, vyko 2018 m. lapkričio 15-28 d. Daugiau informacijos rasite čia.

Veiksmų plano galutinė ataskaita Lietuviškai / Angliškai

Išorinio vertinimo galutinė ataskaita Lietuviškai / Angliškai

  Veiksmų plano įsipareigojimai Atsakinga institucija Įgyvendinimo lygmuo
  I. Viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumas ir atskaitomybė visuomenei (atviri duomenys)
1.

Sukurti atvirų duomenų portalą ir jį integruoti į Europos bendrą skaitmeninę rinką (tęstinis darbas)

Informacinės visuomenės plėtros komitetas 

Įpusėta
  II. Nevyriausybinių organizacijų aplinkos gerinimas
2.

Stiprinti pilietinę visuomenę sukuriant nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) duomenų bazę ir NVO fondą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Pradėta
  III. Viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumas ir atskaitomybė visuomenei (fiskalinis atvirumas)
3.

Viešinti informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijų pajamas, išlaidas elektroninėje erdvėje

Finansų ministerija Įpusėta
  IV. Viešųjų paslaugų kokybė                           

4.

 Sukurti viešųjų paslaugų perdavimo NVO ir bendruomenėms modelį ir skatinti jo įgyvendinimą          

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Pradėta                      

  V. Piliečių dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose
5.

Vykdyti sistemingą visuomenės dalyvavimo valdyme stebėseną ir vertinimą

Vyriausybės kanceliarija

Atlikta
  VI. Viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumas ir atskaitomybė visuomenei
6.

Įdiegti baigiamąjį (ex post) vertinimą į teisėkūros proceso ciklą

Teisingumo ministerija

Pradėta

Ketvirtasis veiksmų planas Lietuviškai / Angiškai
Darbo grupė
Veiksmų plano tarpinė ataskaita lietuviškai / angliškai

Išorinio vertinimo tarpinė ataskaita lietuviškai / angliškai

Viešosios konsultacijos dėl Atviros Vyriausybės Partnerystės 2018 m. - 2020 m. nacionalinio veiksmų plano (1 metų) pažangos įvertinimo rezultatai lietuviškai

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-13