DUK

Užduokite klausimą

Pažymėti laukai yra privalomi.

  • 1. Sveiki, norėčiau paklausti, kaip galima užsisakyti teistumo (neteistumo) pažymą?

   Pažymas dėl teistumo (neteistumo) asmenims išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, adresu Šventaragio g. 2, Vilniuje, tel. (8 5) 271 7256, faks. (8 5) 271 8921, elektroninis paštas ird@vrm.lt.

   Teistumo (neteistumo) pažymų užsakymo, rengimo ir išdavimo tvarka

   Atnaujinta: 2016 09 19

  • 2. Ar galima apsilankyti Vyriausybės rūmuose?

   Ekskursijas Vyriausybės rūmuose rengia Piliečių aptarnavimo skyrius.

   Ekskursijos rengiamos ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Grupę turėtų sudaryti ne daugiau kaip 25 suaugusieji arba ne daugiau kaip 35 moksleiviai.

   Prašymai surengti ekskursiją paštu, elektroniniu paštu LRVkanceliarija@lrv.lt  pateikiami Vyriausybės kanceliarijai ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas. Prašyme turi būti nurodytas ekskursijos grupės organizatorius (vadovas), pageidaujama ekskursijos data, laikas ir vardinis grupės sąrašas. Suaugusieji į Vyriausybės pastatą įleidžiami tik pateikę asmens dokumentą. Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 266 3711.

   Atnaujinta: 2016 04 20

  • 3. Vyriausybės kanceliarija. Ką ji veikia ir kam reikalinga?

   Pagrindinis Vyriausybės kanceliarijos uždavinys – padėti Ministrui Pirmininkui ir visai Vyriausybei sklandžiai atlikti savo funkcijas, būti patikima Ministro Pirmininko pagalbininke, siekiant žmonėms naudingų bei valstybę stiprinančių pokyčių ir užtikrinant Vyriausybės atvirumą visuomenei. Vyriausybės kanceliarijai vadovauja Vyriausybės kancleris.

   Į Vyriausybės kanceliariją galite kreiptis adresu Gedimino pr. 11, Vilnius,  el. p. LRVkanceliarija@lrv.lt, tel. 8 706 63 711, faksas  8 706 63 895.

   Atnaujinta: 2015 08 04

  • 4. Kas sudaro Vyriausybę?

   Vyriausybę sudaro Ministras Pirmininkas, vadovaujantis Vyriausybės veiklai ir ministerijoms vadovaujantys ministrai. Vyriausybė  solidariai  atsako  Seimui  už  bendrą savo veiklą ir ne rečiau  kaip kartą per metus pateikia Seimui metinę veiklos ataskaitą.  Seimo statuto nustatyta tvarka  Vyriausybė arba atskiri ministrai atsiskaito Seime už savo veiklą.  Ministrą Pirmininką siūlo Prezidentas, o tvirtina Seimas.

   Ministras vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus, yra atsakingas Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

   Valstybės valdymo reikalus Vyriausybė sprendžia Vyriausybės posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama Vyriausybės nutarimus. Vyriausybės nutarimai, kuriais pritarta Respublikos Prezidento dekretų projektams, teikiami Respublikos Prezidentui, o nutarimai, kuriais pritarta įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų projektams, teikiami Seimui.

   Vyriausybė gali sudaryti Vyriausybės komitetus ir Vyriausybės komisijas.

   Atnaujinta: 2015 07 14

  • 5. Ar pilietis gali pateikti savo pastabas dėl rengiamų teisės aktų projektų?

   Visi teisės aktų projektai, prieš priimant sprendimus, skelbiami Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Sistemoje susiradę Jus dominantį teisės akto projektą, galite tiesiogiai projekto rengėjams pareikšti savo nuomonę ar pastabas, susijusias su teisės akto projektu.

   Atnaujinta: 2015 08 04

  • 6. Ar Vyriausybė tariasi su visuomene priimdama sprendimus?

   Vyriausybė nuolat konsultuojasi su visuomene, siekdama sužinoti jos nuomonę apie atitinkamą problemą ir jos sprendimo būdus, geriau įvertinti numatomo teisinio reguliavimo teigiamas ir neigiamas pasekmes, jo įgyvendinimo sąnaudas, užtikrinti reguliavimo skaidrumą ir sudaryti visuomenei galimybę daryti įtaką tam tikro sprendimo turiniui.

   Apie konsultacijas su visuomene skelbiama institucijos interneto svetainėje adresu www.lrv.lt. Skelbiant nurodomi konsultacijų tikslai, gali būti pasiūlomos sprendimo alternatyvos ir numatomas jų poveikis.

   Įvertinus per konsultacijas gautus pasiūlymus, nuomones ar atsakymus, institucijos interneto svetainėje skelbiama informacija apie apibendrintus konsultacijų rezultatus.

   Atnaujinta: 2015 07 14

  • 7. Ar nustatyti apskundimo terminai?

   Labai svarbu nepraleisti apskundimo terminų, todėl rekomenduojama kiekvienu konkrečiu atveju įstatymuose pasitikslinti, koks apskundimo terminas bus taikomas Jūsų atveju. Pavyzdžiui, kreipiantis į Administracinį teismą, pagal bendrą taisyklę skundas gali būti paduodamas per vieną mėnesį nuo atsakymo Jums įteikimo arba per du mėnesius nuo tos dienos, kai baigiasi nustatytas terminas pateikti Jums atsakymą.

   Atnaujinta: 2015 07 14

  • 8. Ką daryti, jeigu per nustatytą terminą nesulaukiate atsakymo arba atsakymas Jūsų netenkina?

   Asmuo,  nesutinkantis  su institucijos  atsakymu  į   jo prašymą, arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, turi teisę skųstis pagal administracinę procedūrą, nustatytą Viešojo administravimo  įstatymo 19–36 straipsniuose, t. y. galite apskųsti valstybės tarnautojo atsisakymą suteikti informaciją skyriaus, kuriame jis dirba, vadovui arba Administracinių ginčų komisijų įstatymo  nustatyta tvarka Administracinių ginčų   komisijai.

   Jeigu Jūsų netenkina veiksmai, kurių buvo imtasi nagrinėjant Jūsų skundą administracine tvarka Administracinių  bylų  teisenos   įstatymo  nustatyta   tvarka, galite pateikti skundą atitinkamos apygardos administraciniam teismui. Skunde Administraciniam teismui nebūtina nurodyti konkrečių įstatymo normų – pakanka laisva forma tiksliai suformuluoti tai, dėl ko ir ką skundžiate.

   Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo,  biurokratizmo  ar kitaip  pažeidžiamų   žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą Seimo kontrolieriui Seimo  kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
    

   Atnaujinta: 2015 07 14

  • 9. Kada skundas nenagrinėjamas?

   Jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui.

   Skundas nenagrinėjamas, jeigu tuo pačiu klausimu teismas jau yra priėmęs sprendimą arba tas pats viešojo administravimo subjektas yra priėmęs administracinės procedūros sprendimą ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą, taip pat jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos iki skundo padavimo dienos praėjo daugiau kaip 6 mėnesiai. Apie sprendimą nenagrinėti skundo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo.

   Jeigu jie yra asmens nepasirašyti, nenurodytas vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo).

   Atnaujinta: 2015 07 14

  • 10. Ar pilietis gali siūlyti pakeisti Lietuvos Respublikos įstatymą, Vyriausybės nutarimą ar kitą teisės aktą?

   Siūlydami keisti Lietuvos Respublikos įstatymą, turite kreiptis į Seimo Peticijų komisiją adresu: Gedimino pr.  53, Vilnius, el. p. priim@lrs.lt, tel. (8 5) 239 6060, faks (8 5) 239 6289.

   Siūlydami keisti Vyriausybės nutarimą turite kreiptis į Vyriausybės Peticijų komisiją adresu: Gedimino pr. 11, Vilnius,  el. p. LRVkanceliarija@lrv.lt, tel. 8 706 63 711, faks. 8 706 63 895.

   Siūlydami keisti savivaldybių administracijų aktus turite kreiptis į savivaldybės, priėmusios konkretų sprendimą,  peticijų komisiją.

   Nesutikdami su Peticijų komisijos ar Seimo, Vyriausybės  ar  savivaldybės tarybos  sprendimu  dėl  peticijoje iškeltų  reikalavimų ir siūlymų, turite teisę po vienų metų  nuo pranešimo gavimo Peticijų įstatymo nustatyta tvarka pakartotinai pateikti peticiją.

   Atnaujinta: 2015 07 14

  • 11. Ar tiesa, kad kreipiantis su peticija, ją turi pasirašyti šimtas žmonių?

   Netiesa, ir vienas asmuo, gali kreiptis Peticijų įstatyme nustatyta tvarka į Seimo, Vyriausybės ar savivaldybių peticijų komisijas.

   Atnaujinta: 2015 07 23

  • 12. Per kokį laiką tikėtis atsakymo iš institucijos?

   Informacija Jums turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo įstaigoje. Jeigu prašoma daug ar sudėtingos informacijos, įstaiga turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 dienų ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną privalo pranešti pareiškėjui ir nurodyti pratęsimo priežastis.

   Atnaujinta: 2015 07 14

  • 13. Kaip žinoti, kur tiksliai kreiptis?

   Jūs neprivalote žinoti, kur tiksliai turite kreiptis. Jeigu kreipiatės raštu, o Jūsų prašoma informacija yra kitoje įstaigoje, Jūsų prašymas per 5 darbo dienas nuo Jūsų prašymo gavimo turi būti persiųstas įstaigai, kuri disponuoja Jums reikalinga informacija. Per 3 darbo dienas Jūs privalote būti apie tai informuotas. Jeigu kreipiatės žodžiu, Jums iš karto turi būti nurodyta, į kokią įstaigą turėtumėte kreiptis dėl pageidaujamos informacijos ir tos įstaigos kontaktiniai duomenys.

   Atnaujinta: 2015 07 14