Klausimynas potencialiems Pietų Baltijos bendradarbiavimo abipus sienos programos paramos gavėjams (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių regionų pareiškėjų apklausa)

Klausimynas potencialiems Pietų Baltijos bendradarbiavimo abipus sienos programos paramos gavėjams

Šiuo metu Lietuvos, Danijos, Lenkijos, Švedijos ir Vokietijos bei Europos Sąjungos institucijos rengia naujo, 2021 m. prasidėsiančio finansinio laikotarpio bendradarbiavimo abipus sienos programas. Viena iš tokių programų pratęs 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. Pietų Baltijos programos veiklą. Šios programos teritorija Lietuvoje apima pajūrio regionus - Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskritis.

Ši apklausa vykdoma siekiant parengti Lietuvoje įsikūrusių potencialių programos paramos gavėjų poreikius ir galimybes atspindinčią ES bendradarbiavimo abipus sienos priemonę. Jūsų atsakymai prisidės prie Lietuvos pozicijos formavimo ir būsimos programos architektūros.

Klausimyną sudaro 19 klausimų. Atsakymui į juos prireiks iki 20 min.

Ačiū už jūsų indėlį!

Apklausą vykdo Pietų Baltijos programos Informacinis biuras Lietuvoje (el. p. adresas arunas.grazulis@vilniusjts.eu). Visi apklausos metu surinkti duomenys bus tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų. Atsakymai į klausimus liks anonimiški ir bus naudojami tik kiekybinėmis išraiškomis ir bet kuriuo atveju - nuasmeninti.

0%
 • 0
 • *

  1. Į šį klausimyną atsakinėjate kaip:

  Pasirinkite tik vieną

  Viešojo administravimo įstaigos vadovas

  Viešojo administravimo įstaigos darbuotojas, vadovybės pavedimu

  Mokslo ar švietimo įstaigos vadovas

  Mokslo ar švietimo įstaigos darbuotojas, vadovybės pavedimu

  Verslo įmonės vadovas

  Verslo įmonės darbuotojas, vadovybės pavedimu

  Nevyriausybinės organizacijos vadovas

  Nevyriausybinės organizacijos darbuotojas, vadovybės pavedimu

  Privatus asmuo (prašome nurodyti jūsų darbovietės veiklos sritį)

  1
 • *

  2. Jūsų įstaiga yra registruota:
   

  Pasirinkite tik vieną

  Klaipėdos apskrityje

   Tauragės apskrityje

  Telšių apskrityje

  Kitur, Lietuvoje

  Kitur, ne Lietuvoje

  2
 • *

  3. Ar Jūsų institucija turi partnerius programos šalyse?

  Pasirinkite vieną ar daugiau

  Taip, Danijoje, programos teritorijoje programos teritorijoje (Bornholmo saloje ar Zelandijos regione);

  Taip, Danijoje, tačiau ne programos teritorijoje (ne Bornholme ir ne Zelandijos regione);

  Taip, Lenkijoje, programos teritorijoje (Ščečino mieste ir regione, Stargardo, Košalino, Slupsko, Starogardo, Gdansko, Trojmiejsko ar Elblongo regionuose);

  Taip, Lenkijoje, tačiau ne programos teritorijoje (ne Ščečino mieste ir regione, Stargardo, Košalino, Slupsko, Starogardo, Gdansko, Trojmiejsko ar Elblongo regionuose);

  Taip, Švedijoje, programos teritorijoje (Kalmaro, Blekingės, Skonės ar Kronobergo apskrityse);

  Taip, Švedijoje, tačiau ne programos teritorijoje (ne Kalmaro, Blekingės, Skonės ar Kronobergo apskrityse);

  Taip, Vokietijoje, programos teritorijoje (šiose Meklenburgo-Pomeranijos žemės regionuose: šiaurės vakarų Meklenburge, Rostoko mieste ir regione, Pomeranijos-Riugeno, Pomeranijos-Greifsvaldo regionuose, ar Rostoko mieste)

  Taip, Vokietijoje, tačiau ne programos teritorijoje (ne šiose Meklenburgo-Pomeranijos žemės regionuose: šiaurės vakarų Meklenburge, Rostoko mieste ir regione, Pomeranijos-Riugeno, Pomeranijos-Greifsvaldo regionuose, ar Rostoko mieste)

  Ne

  3
 • *

  4. Ar jūsų institucija yra dalyvavusi Pietų Baltijos programos finansuotuose projektuose?

  Pasirinkite tik vieną

  Taip, 2014-2020 m. laikotarpiu. Nurodykite keliuose projektuose.

  Taip, 2007-2013 ir 2014-2020 laikotarpiuose. Nurodykite keliuose projektuose.

  Taip, tik 2007-2013 m. laikotarpiu. Nurodykite keliuose projektuose.

  Ne

  4
 • *

  5. Ar jūsų institucija yra dalyvavusi kitų Europos teritorinio bendradarbiavimo programų (pvz. Lietuvos-Latvijos, Baltijos jūros regiono, Interreg C / Europe, Urbact) finansuotuose projektuose?

  Pasirinkite tik vieną

  Taip, 2014-2020 m. laikotarpiu.

  Taip, 2007-2013 ir 2014-2020 laikotarpiuose.

  Taip, tik 2007-2013 m. laikotarpiu arba dar anksčiau.

  Ne

  5
 • 6. 2014-2020 m. Pietų Baltijos programa turėjo penkis prioritetinius tikslus, kurių bendras šūkis buvo „Mėlynasis (su jūra susijęs) ir žaliasis (ekologiškas) augimas“. Kaip vertinate šių tikslų įgyvendinimo pažangą savo regione (nepriklausomai nuo to, ar Jūsų institucija dalyvavo su jais susijusiuose projektuose):*Padėtis mano regione nuo 2014 m. ženkliai pagerėjoPadėtis mano regione nuo 2014 m. kažkiek pagerėjoPadėtis mano regione nuo 2014 m. nepakito (arba nežinoma)Padėtis mano regione nuo 2014 m. kažkiek pablogėjoPadėtis mano regione nuo 2014 m. ženkliai pablogėjo

  Tikslas Nr. 1.1. Padidinti Pietų Baltijos regiono mėlynojo ir žaliojo sektoriaus smulkiojo ir vidutinio verslo matomumą tarptautinėse rinkose per bendras bendradarbiavimo per sieną veiklas.

  Tikslas Nr. 1.2. Pagerinti inovacijų perdavimą mėlynojo ir žaliojo sektoriaus SVV per bendras bendradarbiavimo per sieną veiklas.

  Tikslas Nr. 2.1. Išplėsti Pietų Baltijos regiono gamtos ir kultūros paveldo objektus į tvaraus turizmo lankytinas vietas.

  Tikslas Nr.  2.2. Padidinti žaliųjų technologijų naudojimą siekiant sumažinti teršalų išmetimą Pietų Baltijos regione.

  Tikslas Nr. 3. Tarpvalstybinių ryšių stiprinimas siekiant sukurti gerai funkcionuojančią mėlynojo ir žaliojo transporto sritį. Tikslas: pagerinti transporto paslaugų kokybę ir aplinkosauginį tvarumą Pietų Baltijos regione.

  Tikslas Nr. 4. Žmogiškųjų išteklių gebėjimų mėlynosios ir žaliosios ekonomikos srityse stiprinimas. Tikslas - padidinti kvalifikuotos darbo jėgos dalį, dirbančią mėlynajame ir žaliajame ekonomikos sektoriuose Pietų Baltijos regione per bendrus bendradarbiavimo per sieną veiksmus.

  Tikslas Nr. 5. Pietų Baltijos regiono veikėjų bendradarbiavimo gebėjimų stiprinimas mėlynajam ir žaliajam augimui. Tikslas: sustiprinti Pietų Baltijos regiono veikėjų bendradarbiavimo gebėjimus per dalyvavimą bendradarbiavimo per sieną tinkluose.

  6
 • *

  7. Jei Jūsų institucija dalyvavo Pietų Baltijos programos finansuotame projekte, kokius įvardytumėte didžiausius jo įgyvendinimo iššūkius?

  Prašome nurodyti

  7
 • *

  8. Jei Jūsų institucija dalyvavo Pietų Baltijos programos finansuotame projekte, ar sutiktumėte su teiginiu, kad Jūsų projektas ženkliai prisidėjo prie konkrečių problemų sprendimo?

  Pasirinkite tik vieną atskaymo variantą

  Taip

  Ne

  Mano institucija neturi dalyvavimo Pietų Baltijos programos finansuotame projekte patirties

  8
 • *

  9. Jei Jūsų institucija rengė ar dalyvavo rengiant Pietų Baltijos programos finansuotą projektą, kaip pakomentuotumėte teiginį, jog buvo sudėtinga susieti Jūsų institucijos tikslus su Programos prioritetais?

  Prašome pakomentuoti

  9
 • *

  10. Įvertinus dalyvavimo Pietų Baltijos programos finansuotuose projektuose patirtį, ar ketinate toliau teikti kitas paraiškas finansavimui iš šios programos?

  Taip

  Ne

  Su tam tikromis išlygomis (prašome nurodyti)

  10
 • *

  11. Ar, Jūsų manymu, Programos teritorija yra tinkamo dydžio ir atspindi esamų ryšių plėtojimo ir naujų ryšių kūrimo potencialą?

  Pasirinkite tik vieną

  Taip, aš manau, kad Pietų Baltijos programa apima pakankamo dydžio teritoriją

  Taip, aš manau, kad teritorijos dydis ir partnerysčių potencialas joje yra pakankamas, tačiau naujoji programa turėtų numatyti galimybę dalį veiklų įgyvendinti ir ne Programos bei ne ES teritorijoje (kaip tai numatoma Bendrųjų nuostatų reglamento 57(4) str.), pvz. likusioje Lietuvos dalyje, Norvegijoje ar Kaliningrado srityje), jei tai prisidėtų prie Programos tikslų.

  Manau, kad Programa apima per mažą teritoriją, į ją nepatenka savivaldybės ir regionai ar mokslo įstaigos, esančios ne programos teritorijoje, tačiau palaikančios stiprius ryšius.

  Manau, kad Programa apima per didelę teritoriją ir todėl investicijos į teritorijas, esančias toliau nuo jūros ir veiklos tokiose teritorijose turėtų būti finansuojamos mažiau ar visai nefinansuojamos.

  Kita (prašome nurodyti)

  11
 • 12. 2021-2027 m. laikotarpiui Europos Komisija siūlo nustatyti penkis prioritetinius tikslus ir juos detalizuojančius specifinius tikslus. Toliau pateikiami Komisijos neįvardinti, tačiau remiantis ankstesnių programų įgyvendinimu galimi išskirti tikslai. Kurie iš žemiau pateikiamų tikslų, jūsų manymu, būtų palankiausi į Pietų Baltijos programą patenkančių Lietuvos regionų socialinei ir ekonominei raidai 2021-2027 m. laikotarpiu?*NesvabuGali būti svarbuSvarbuNežinau

  Išmanesnė Europa: ekonomikos inovacijos

  Išmanesnė Europa: viešojo valdymo tobulinimas

  Skaitmeninimas: ekonomikos perkėlimas į elektroninę erdvę

  Skaitmeninimas: viešųjų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę

  Ekonomikos transformacija: parama smulkiam ir vidutiniam verslui

  Ekonomikos transformacija: smulkiojo verslo (įmonės iki 50 darbuotojų) konkurencingumo didinimas ir patekimo į tarptautines rinkas galimybių bei gebėjimų stiprinimas

  Ekonomikos transformacija: mikroįmonių (mažiau nei 10 darbuotojų) konkurencingumo stiprinimas

  Žalesnė Europa: Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos įgyvendinimas (CO2 emisijų ir iškastinio kuro vartojimo mažinimas, energijos taupymo priemonės)

  Žalesnė Europa: investicijos į perėjimą prie klimato kaitos neskatinančios energetikos

  Žalesnė Europa: atsinaujinanti energetika

  Žalesnė Europa: klimato kaitos padarinių mažinimas per bendradarbiavimą civilinės saugos srityje

  Žalesnė Europa: klimato kaitos padarinių mažinimas per aplinkosaugines priemones, skirtas balansuoti klimato kaitos sąlygojamas grėsmes

  Labiau sujungta Europa: strateginė transporto infrastruktūra

  Labiau sujungta Europa: skaitmeniniai tinklai

  Labiau socialinė Europa: kokybiškas užimtumas (darbo rinkos priemonės, parama naujų darbo vietų kūrimui, perkvalifikavimui, naujų, nišinių užimtumo sričių išnaudojimui)

  Labiau socialinė Europa: išsilavinimas (aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas, studijų proceso tobulinimas)

  Labiau socialinė Europa: profesiniai įgūdžiai (profesinio lavinimo įstaigų gebėjimų stiprinimas, bendradarbiavimas, mokymo procesų tobulinimas, specialistų praktikos ir kt.)

  Labiau socialinė Europa: socialinė įtrauktis (skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemonės, bendruomenių stiprinimas)

  Labiau socialinė Europa: vienoda prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų

  Labiau socialinė Europa: sveikatos priežiūros institucijų bendradarbiavimo skatinimas

  Labiau socialinė Europa: bendruomeninių sveikatos priežiūros paslaugų plėtra

  Piliečiams artimesnė Europa: vietos plėtros strategijos

  Piliečiams artimesnė Europa: darni miestų plėtra visoje Europos Sąjungoje

  12
 • *

  13. Kokius Pietų Baltijos regionui bendrus iššūkius, Jūsų nuomone, 2021-2027 m. laikotarpiu geriausiai galėtų padėti spręsti atnaujinta Pietų Baltijos programa?
   

  Prašome įrašyti

  13
 • *

  14. Investicijų koncentracija į kurias iš toliau pateikiamų Europos Komisijos siūlomų prioritetinių sričių, Jūsų manymu, 2021-2027 m. geriausiai padėtų spręsti iššūkius, su kuriais šiandien susiduria jūsų institucija?
  2021-2027 m. EK siūlomos prioritetinės sritys:

  Pasirinkite vieną ar daugiau

  Išmanesnė Europa, per inovacijas, skaitmeninimą, ekonomikos transformaciją ir paramą smulkiam ir vidutiniam verslui

  Žalesnė Europa, nebenaudojanti iškastinio kuro, Paryžiaus susitarimų dėl klimato kaitos įgyvendinimas ir investicijos į perėjimą prie atsinaujinančios energetikos, kova su klimato kaita

  Labiau sujungta Europa, su strateginiais transporto ir skaitmeniniais ryšių tinklais

  Labiau socialinė Europa: Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas, parama kokybiškam užimtumui, išsilavinimui, įgūdžiams, socialinei įtraukčiai, ir vienodoms galimybėms pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis

  Piliečiams artimesnė Europa, per vietinės plėtros strategijas, ir darnią miestų plėtrą visoje Europos Sąjungoje.

  14
 • *

  15. Investicijų koncentracija į kurias iš toliau pateikiamų Europos Komisijos siūlomų prioritetinių sričių geriausiai padėtų spręsti iššūkius, su kuriais šiandien susiduria Lietuvos pajūrio regionai?

  Pasirinkite vieną ar daugiau

  Išmanesnė Europa, per inovacijas, skaitmeninimą, ekonomikos transformaciją ir paramą smulkiam ir vidutiniam verslui

  Žalesnė Europa, nebenaudojanti iškastinio kuro, Paryžiaus susitarimų dėl klimato kaitos įgyvendinimas ir investicijos į perėjimą prie atsinaujinančios energetikos, kova su klimato kaita.

  Labiau sujungta Europa, su strateginiais transporto ir skaitmeniniais ryšių tinklais.

  Labiau socialinė Europa: Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas, parama kokybiškam užimtumui, išsilavinimui, įgūdžiams, socialinei įtraukčiai, ir vienodoms galimybėms pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis.

  Piliečiams artimesnė Europa, per vietinės plėtros strategijas, ir darnią miestų plėtrą visoje Europos Sąjungoje.

  15
 • *

  16. Europos Komisija yra pasiūliusi sujungti Pietų Baltijos ir Centrinės Baltijos (Centrinė Švedija, Latvijos, Estijos pajūrio regionai, Pietų ir Pietvakarių Suomijos regionai) bendradarbiavimo abipus sienos programas į vieną. Kaip jūs vertinate dalyvavimo tokioje jungtinėje programoje galimybes?

  Pasirinkite tik vieną atsakymo variantą.

  Pritariu – didesnė programa reiškia didesnį finansavimą ir naujas partnerystės galimybes.

  Vertinu atsargiai – didesnė programa turėtų pasiūlyti daugiau galimybių, tačiau bijau, jog ji suardys jau susiformavusius bendradarbiavimo pietiniame Baltijos jūros regione ryšius.

  Vertinu skeptiškai – jungtinė programa būtų labai didelė ir iš esmės tai bus šiuo metu veikiančios Baltijos jūros regiono programos, kurios paramą sunkiai gauna mažesni pareiškėjai, kopija, kurioje Lietuvos partneriams gali likti labai nedaug vietos.

  Vertinu neigiamai – Centrinės Baltijos programoje yra 4 valstybių sostinės, nemaža stambių miestų, daug labai konkurencingų regionų – nesunku atspėti kuria linkme judės parama ir ryšiai, o Lietuvos pajūrio regionas liks tarp pralaimėjusiųjų.

  Kita (prašome pakomentuoti)

  16
 • *

  17. 2021-2027 m. laikotarpio teritorinio bendradarbiavimo programoms siūloma labiau orientuotis į užimtumo, darbo vietų kūrimo ir inovacijų tikslus, kartu mažinant paramą kultūrinio pobūdžio ir kitoms, aukštos pridėtinės vertės negeneruojančioms veikloms (pvz. kultūriniai mainai, paveldas, turizmas ir pan.). Kaip Jūs vertintumėte tokius Pietų Baltijos programos pokyčius?

  Pasirinkite tik vieną

  Teigiamai, turime orientuotis į ekonomikos augimą ir gerovės kūrimą.

  Atsargiai – daugeliu atvejų turizmas ir kultūros paveldas yra svarbūs vietos ekonomikos augimo ir gyvenimo kokybės regionuose veiksniai.

  Manau, kad 2014-2020 m. Pietų Baltijos programoje buvo pasiektas optimalus prioritetų balansas.

  Kita (prašome pakomentuoti)

  17
 • *

  18. 2014-2020 m. laikotarpiu Pietų Baltijos programa finansavo 85 proc. Lietuvos partnerių dalyvavimo projektų veikloje išlaidų. 2021-2027 m. laikotarpiui Europos Komisija siūlo mažinti ES teritorinio bendradarbiavimo programoms skiriamą ES bendrafinansavimo normą iki 70% projekto išlaidų. Jei tokia normą būtų įtvirtinta naujojoje programoje, kaip tai paveiktų jūsų planus:

  Pasirinkite tik vieną

  Tai neturėtų esminio poveikio mūsų bendradarbiavimo iniciatyvoms su mūsų partneriais iš Programos teritorijos: tęstume esamas ir ieškotume naujų partnerysčių.

  Tai gerokai sumažintų mūsų galimybes įgyvendinti bendrus projektus, tačiau greičiausiai ir toliau rengtume bendrus projektus.

  Tokiu atveju mes greičiausiai negalėtume užtikrinti prašomo bendrafinansavimo.

  Kita (prašome pakomentuoti).

  18
 • *

  19. 2021-2027 m. laikotarpiui Europos Komisija „pasienio regioną“ siūlo apibrėžti kaip teritoriją, nutolusią ne daugiau kaip 25 km nuo valstybės narės sausumos ar jūrinės sienos. Jei tokia nuostata būtų priimta, kaip Jūsų manymu, tai paveiktų jūsų įstaigos planus plėtoti bendradarbiavimą su partneriais iš kitos sienos pusės?

  Pasirinkite tik vieną

  Niekaip.

  Taikant šį kriterijų, mūsų įstaiga nepatektų į programos teritoriją, todėl nebegalėtume dalyvauti ES teritorinėse programose.

  Taikant šį kriterijų, mūsų partnerių įstaiga ar kelios įstaigos nepatektų į programos teritoriją, todėl nebegalėtume kartu dalyvauti ES teritorinėse programose.

  Kita (prašome pakomentuoti)

  19
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-06