Kaip kreiptis?

 • Kreipdamiesi į viešojo administravimo subjektą Jūs neprivalote žinoti, kokio dokumento Jums reikia. Jums pakanka tiksliai ir aiškiai suformuluoti savo paklausimą. Jeigu kreipiatės raštu, tiksliai apibūdinkite kreipimąsi.
 • Su PRAŠYMU kreipiamasi, kai prašoma priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus (prašant administracinės paslaugos– išduoti leidimą, dokumentą, jo kopiją ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą).
 • Su SKUNDU kreipiamasi, kai yra pažeistos Jūsų teisės ar teisėti interesai ir prašoma juos apginti.
 • PRANEŠIMAS – rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.
 • KREIPIMASIS (PETICIJA)–rašytinis arba elektroninis pareiškėjo kreipimasis į Seimą,  Vyriausybę  ar savivaldybės institucijas su reikalavimais ar siūlymais spręsti  šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus klausimus,  kai  tam  reikia priimti naują teisės aktą, pakeisti, papildyti  ar  pripažinti netekusiu galios galiojantį teisės aktą. 

Kokiais būdais galite kreiptis?

Kokią informaciją galite gauti iš valstybės ir savivaldybės įstaigų?

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas užtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims, taip patsudaro palankias sąlygas asmenims gauti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų disponuojamą informaciją ir panaudoti ją komerciniams ar nekomerciniams tikslams.

Informacija, kurią galite gauti:

Informacija apie valstybės ir savivaldybių įstaigų veiklą

Jūs galite kreiptis į visas valstybės ar savivaldybės įstaigas prašydami informacijos, kurią įstaigos turi suteikti pagal savo veiklos sritį ir funkcijas.

Viešojo sektoriaus kaupiamą privačią informaciją apie Jus

Tai bet kokios formos valstybės ir savivaldybių įstaigose kaupiama informacija apie Jus, pavyzdžiui, SODROS sukaupti duomenys. Pareiškėjas, prašydamas išduoti privačią informaciją apie save, prašyme turi nurodyti savo asmens kodą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

Įstaiga, nustačiusi, kad prašyme nepakanka informacijos arba pateikta informacija netiksli, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą.

Per kokį laiką tikėtis atsakymo?

Informacija Jums turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos. Jeigu prašoma daug ar sudėtingos informacijos, įstaiga turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 dienų ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti rašto pareiškėjui, nurodant pratęsimo priežastis.

Ar įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją?

Įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją, jeigu prašymas pateikiamas nesilaikant reikalavimų:

 • jeigu pagal pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis;
 • jeigu pareiškėjas pakartotinai prašo tos pačios informacijos arba jeigu informacija jau buvo viešai paskelbta (tokiu atveju įstaiga turi per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje nurodyti pareiškėjui jos paskelbimo šaltinį);
 • jeigu į Jūsų prašomą informaciją kiti asmenys ar įstaigos turi autorių, gretutinių ar duomenų bazių gamintojų teises, tačiau įstaiga privalo nurodyti, kam priklauso šios teisės, jeigu asmuo žinomas;
 • neteikiama informacija apie privatų gyvenimą;
 • neteikiama informacija, susijusi su nacionaliniu ar visuomenės saugumu, šalies gynybos interesais;
 • neteikiami statistiniai duomenys apie asmenis, kurie nėra davę sutikimo teikti apie juos informaciją;
 • neteikiama informacija, kuri sudaro valstybės tarnybos, komercines, profesines ar bankų paslaptis.
Paskutinė atnaujinimo data: 2016-12-16